Ludányi Horváth Attila: ÉRVÉNYTELEN az 1989.okt.23-án kihirdetetett alkotmány-tákolmányunk!

Az alábbi eszmefuttatáshoz csak annyit tennék hozzá, hogy a narancsosék által beterjesztett, elfogadott és 2012.jan. 1-én hatályba lépett Alaptörvénynek titulált új                alkotmányu(n)kban a saját szájízük szerint próbáltak szépíteni (és azóta is módosítottak már) némely dolgokon, de így is messze elmaradt ennek az istenverte népnek a jogos kívánalmaitól. Megjegyzem, a cikkben kifejtett oknál fogva,ezek szerint a mostani alkotmányunk sem lehet legitim(!)... *B.Kiss-Tóth László

I.   MERT jogszerűtlenül jött létre, 
II.  MERT változatlanul hozzájárul a nemzet hanyatlásához, 
III. MERT szembemegy az élet természetes rendjével, 
IV. MERT ellentétes a magyarság önazonosságát jelenti Szent Korona értékrenddel, az általa megtestesített HUNOR-MAGOR FÉLE ÉLETMODELLEL , az egymás javára élők közösségével, ahol a győztes az, aki a másikat magánál magasabbra emeli. 

M a g y a r á z a t: 
ALKOTMÁNY-t teljes közösségek alkotnak meg, nemzedékek során át, a kozmikus (természeti) törvényekkel összhangban. 

Célja: elvek, értékrendek, szellemiség, szabályok rögzítése által az egész közösség védelme, éltetése, gyarapítása /„Túlélő hangyák nincsenek, csak túlélő hangyabolyok” LHA/. 
Magasabb erkölcsi és népképviseleti szintről határozza meg a megalkotandó törvények szellemiségét, kereteit. Jellemzője a „kötelességek és jogok összhangja”. 

TÁKOLMÁNY-t közösségek egyes csoportjai tákolnak össze, rövid idő alatt.
Célja: valójában csoportok érdekeinek érvényesítése. 
A kozmikus (természeti) törvényeket (pl. önfenntartás, létfenntartás az élet minden területén, természetes életrendszerek hosszú távú, egészséges mőködése) gond nélkül figyelmen kívül hagyja. 
Lásd: „A népakarat kijátszása a demokrácia jogrendjében” /Plenter J/. 

E tákolmányból hiányzik az alkotmány valódi célja, mert kimaradt a „magyar nemzet” fogalma, így szükségszerően annak – mint közösségnek -védelme, éltetése, gyarapítása ami bármely nemzet bármikori alkotmányának elsődleges célja kell legyen. 
E tákolmány folyamatosan lehetővé teszi, hogy a nép/nemzet hosszú távú fennmaradását biztosító, meg nem újuló, létfeltételt jelenti természeti kincsek (termőföld, víz, ásványok, szelek) ország-és nemzetidegen erők kezébe kerüljenek, aláássa a nemzet hosszú távú létét, és bizonytalanságban tartja a közösség egészét. 
Ez – bármely közösség számára – elfogadhatatlan. 

A Magyar Köztársaság „alkotmány-tákolmánya” nemzetpusztítást tett és tesz 
lehetővé.  

Megvizsgálandó: 
Születésében és működésében érvényesnek tekinthető a mai jogrend?! 
Alapja valóban a népakarat, a szabadság és a jogszerőség alkotmánya? 
Ha igen, úgy meg kell felelnie pl. a „jogsértés jogot nem alapít” elvnek, ki kell állnia az igen/nem válasz (mely a matematika bináris nyelvén 1 vagy 0 lehet), a mellébeszélést kizáró, pártatlan ellenőrzés próbáját is. 
E tákolmány a „nemzeti kerekasztal” (valójában: országos!) műve. 

Ki és milyen jogon hatalmazta föl e testület tagjait, hogy a magyar nemzet bármely rétegét, netán egészét egy rendszerváltás során képviseljék, és ezt milyen értékrend alapján tették? 

Közvetlen népakarat-kinyilvánítás, avagy korábbi, jogszerően létrejött jogi alapon állt föl a „kerekasztal”?! 
Egyik jogos módon sem vezetheti le e testület fölállása és működése! 

1. Eldöntendő igen /nem kérdés: 
Lehet-e jogérvényessége, legitimitása egy jogtalanul felállított testület jogalkotásának? 
A komputer válasza: 0 (nem) 

Az alkotmány-tákolmány -Kossuth téri kihirdetése alapján-népszavazás általi jóváhagyással- léphetett volna hatályba. Népszavazás viszont nem volt, így a népszuverenitás, a népakarat nem nyilvánulhatott meg közvetlenül – a legmagasabb rendű – formában. 

2. Eldöntendő igen /nem kérdés: 
Valóban a megtévesztéstil mentes tiszta politikai alku követelménye ezen alkotmány-tákolmány hatalomba emelése, hatályossága és ez teljességgel jogszerű ? 
A komputer válasza: 0 (nem) 

Belföldi és külföldi fegyveres hatalom fenyegetettsége alatt hozták létre mai alkotmány-tákolmányunkat, pedig jogi alapelv: HATALOM NEM ALKOTMÁNYOZHAT!. 
Bár a köztársaság kikiáltása előtt hat nappal megtörtént a Munkásőrség feloszlatása, a fegyverek begyűjtésére azonban csak később, (nov. 16-án) került sor. 
A szovjet hadsereg utolsó katonája 1991. június 18-án hagyta el hazánk területét. 

3. Eldöntendő igen /nem kérdés: 
Volt-e lehetisége a magyarságnak szabad alkotmányozásra a fentiek nyomán? 
A komputer válasza: 0 (nem) 

Tákolmányunk az 1949-es alkotmány örököse, némi – pusztító hatású – módosítással: (sztálini 
diktátum, bevallott célja a magyar nemzet gerincének megtörése). 
Utóbbi lényege: a közjog céljai nem a nemzeti sorskérdésekre, hanem a társadalmi helyzetre, 
az egyénre irányulnak (beköszönti szöveg: „Alkotmányunk már nem állam-, hanem állampolgár-központú.” /Szűrös M./.
Ez viszont az alkotmány megalkotására kizárólagosan jogosult közösség (nemzet) számára elfogadhatatlan. 
4. Eldöntendő igen /nem kérdés: 
Az illegitim módon, nemzetpusztító szándékkal létrehozott '46-os és '49-es alkotmány képezheti-e jogszerő alapját utódjának, a '89-es alkotmány-tákolmánynak? 
A komputer válasza: 0 (nem) 

A komputer válasza: 0 (nem) 
A tákolmány bevezetije jelzi: öt megvalósítandó cél 
-többpártrendszer, 
-parlamenti demokrácia, 
-szociális piacgazdaság, 
-jogállam és a 
-békés politikai átmenet érdekében hozták létre eme ideiglenes jogszabályt.
Az öt cél már régen, többszörösen bizonyítottan teljesült. 

5. Eldöntendő igen /nem kérdés: 
Van-e létjogosultsága egy olyan jogszabálynak, amelynek már nincs feladata? 
Tákolmányunk nem veszi figyelembe, hogy a történelmi jogfolytonosság szemszögéből nézve hazánkban utoljára teljességgel jogszerő helyzet (érvényes és hatályos alkotmány előírásai szerinti fölállt országgyűlés, jogosan működő kormány, idegen megszállás hiánya, stb.) 1944. márc. 18-án volt, a német megszállás előtti napon. 
Másnap megszűnt hazánk teljes (1) értékő szuverenitása. 
A németeket követték az '56-os népfelkelésünket is leverő szovjet megszállók, akik csak 1991 júniusában távoztak. 

6. Eldöntendő igen /nem kérdés: 
Létezik-e a legalább ezeregyszáz éves Magyar Állam jogfolytonos utódállamaként – és így létében megalapozva jogállamként – a mai Magyarország? 
Helyreállt-e tehát a történelmi jogfolytonosság a Magyar Királysággal? 
A komputer válasza: 0 (nem) 

A fentiekből következik : 
Hazánkban mind a mai napig illegitim az 1989. 10. 23-ával „megalapozott”, azóta is változatlanul működő hatalmi struktúra. 

(Ez az állítás mindaddig igaz, amíg bármely politikai vagy szellemi eri le nem teszi az asztalra a hatszoros matematikai cáfolatot a fenti gondolatmenetek ellenében.) 

Mindebből a matematikai logika szabályai szerint kötelezően következik: 

Nemzetközpontú, ősi, érvényes alkotmányunkat és államformánkat kell hatályba léptetni! 

Írta: Ludányi Horváth Attila 
(okleveles közgazda, 
szakkonzul, 
nyugalmazott diplomata, 
újparadigma elemző)
 
/Forrás:Josovits Edit 2012.10.23-i levele/*B.Kiss-Tóth László