Kenessey Csaba: KAZÁR BAZÁR...VALLJANAK VÉGRE NYÍLTAN SZÍNT! 
Természetesen a zsidóság sem egységes. Származásuknál fogva (keleti)
askenázok, (nyugati) szefárdok, (indiai) manipurok és (etiópiai) falasák.
Vallási szempontból ultraortodoxok, ortodoxok, chassideusok és neológok.
Politikailag cionisták és anticionisták, hogy csak a legismertebb
csoportokat említsük.
Herzl Tivadar azt állította a Judenstaat című könyvében: nép vagyunk, egy
nép! Erre való hivatkozással követelte egy zsidó állam létrehozását. Mások
viszont azt hangoztatják, a zsidó szó alatt nem nemzetet, hanem vallást
kell érteni. Erre való hivatkozással fúrják be magukat idegen nemzetek
testébe.
Hogy ki mit bizonygat maga felől, mellékes. A lényegbevágó, ki hogyan
viselkedik egy megadott helyzetben. Az események, pedig azt igazolják, a
zsidóság megosztottsága azonnal megszűnik, amint egy zsidó érdeke forog
kockán. Ekkor az egész világ zsidósága egyetlen falanxként helyezi magát
azon zsidó és az egész világ minden népe közé.
Így léptek fel Dreyfuss érdekében, így befolyásolták a tiszaeszlári ügyet.
Hiába kérték a műveltebb zsidóságot, ne vállaljon közösséget a
gyanúsítottakkal, a tőle szokásaiban és erkölcseiben merőben különböző
galiciai söpredékkel. Mégis minden elképzelhető eszközt felhasználtak a
bűntettek elpalástolására, s nem az igazság felderítését tartották
fontosnak, hanem egyedül és kizárólagosan a hitsorsosaik felmentését
szorgalmazták.
Ma sincs ez másképp. Nincs különbség neológ, ortodox, cionista vagy
anticionista zsidó között, amikor zsidó ügy kerül terítékre. Egy emberként
kelnek fel és egy ember szájával harsognak.
Nem ismeretes egyetlenegy eset sem az utolsó száz év történetéből, amikor a
magukat magyar zsidóknak nevezők követelték volna Kun Béla, Szamuely,
Kunfi, Landler, Rákosi, Gero, Auspitz, Farkas Vladimir és a többi zsidó
felelősségre vonását a magyarság ellen elkövetett bűncselekményeikért.
Szinte már a nevetségesség határán azt sem tolerálják, hogy ezek a zsidók
zsidóknak neveztessenek. Nem voltak zsidók, mondják, mert nem tartották a
vallásukat. Érdekes, sem Marx, sem Engels, sem Trockij, sem Einstein, sem
Freud nem voltak vallásosak, mégis büszkén zsidóknak sorolják be őket a
zsidók.
Nem ismeretes egyetlen eset sem, amelyben zsidó felelősséget vállalt volna
az általa elkövetett gaztettekért. Beismerés és bocsánatkérés még soha nem
hagyta el egy zsidó száját. Nem ismeretes egyetlen olyan eset sem, amikor
zsidó nemzsidót dicsért volna. Az érdemeit, a tudását, a zsenialitását, a
tehetségét, a felsőbbrendűségét. Ellenkezőleg. Soha nem tagadta meg a saját
kiválasztottságát. Mert ebből ered az ő egész prepotenciája, rasszizmusa,
világuralmi törekvése. Ő az ember, a többiek a lovak folyása. Így van
megírva a bibliájában. Soha egyik sem állította, ez ma már nincsen
érvényben, ezt ki kell törölni a könyvekből, mert ti is emberek vagytok.
Egyetlen rabbi sem mondta ki, tévedtünk, mostantól kezdve revideálni fogjuk
az írásainkat.
Egyikük sem mondta soha, a szeretet törvénye nemcsak a zsidó felebarátra
vonatkozik, hanem minden népre. Egyik sem mondta, az uzsora, a kamatszedés,
a becsapás tilalma nemcsak a zsidó felebarátra vonatkozik, hanem az egész
emberiségre, fajra és vallásra való tekintet nélkül. Egyik sem mondta,
vendégek vagyunk, tiétek a ház, ti vagytok az urai. Mi úgy fogjuk viselni
magunkat, ahogy az vendéghez illő. A törvény a tiétek, mi alávetjük
magunkat. De nem ezt teszik. Cipelik a hónuk alatt a Tórát, a Talmudot és a
Sulchán Áruchot. Azokban van az ő törvényük lefektetve. Idegen törvényt nem
ismernek el maguk felett.
Nem ismeretes egyetlenegy eset sem, hogy egy zsidó valahol a világon
felszólalt volna, elég már ebből a hangos és ízléstelen zsidó
önsajnálatból. Az egész emberiség végigszenvedte a háború gyötrelmeit,
tartsunk végre requiemet amazokért is.
Nem ismeretes egyetlen eset sem, hogy egy zsidó tiltakozott volna a nekik
kifizetett kártérítések ellen. Egyik sem mondta, ti nemzsidók többet
szenvedtetek, több pusztult el közületek, nagyobb kár ért titeket, ti ezt a
térítést jobban megérdemlitek, mint mi. Mi már több száz milliárd dollárt
bezsebeltünk az állítólagosan elszenvedett fájdalmaink címén, de ti még nem
részesültetek semmiben. Most rajtatok a sor, mi lemondunk a javatokra.
Egyetlenegy magát magyarnak nevező zsidó sem tiltakozott a Magyarországi
Zsidó Örökség Közalapítvány létrehozása ellen. A négymilliárd forint
tőkével induló alapítvány a vészkorszakot túlélő zsidó származásúak számára
biztosít életjáradékot, amennyiben faji, vallási vagy más fasiszta szellemű
zaklató rendszabályok elszenvedői voltak, továbbá ha 1945. május 9. előtt
Magyarországon születtek, és jelenleg is életvitelszerűen ott tartózkodnak.
Habár az intézkedés nemcsak alkotmányellenes, a faji megkülönböztetés
kinyilvánításával, hanem még paradox is egy olyan országban, ahol
hivatalosan egyetlenegy zsidót sem tartanak nyilván, sem etnikai, sem
vallási hovatartozást illetően. Mégsem tiltakozik egyikük sem, holott jól
tudják, a faji vagy vallási alapon való előnyben részesítésük a nem
előnyben részesítettek jogainak megcsorbítását jelenti, s ezzel durván
megszegik a faji megkülönböztetést tiltó 1966-os nemzetközi egyezmény
függelékének 1. cikkében foglalt határozatot.

Tulajdonképpen mit várunk el a zsidóktól? Azt, hogy tagadják meg a hűséget
a fajtájukhoz? Éppen ellenkezőleg!
Azt kívánjuk, valljanak nyíltan színt. Legyenek azok, amik mindig is
voltak. Hűségesek a fajtájukhoz. Mert azt, hogy nincsenek zsidók, csak
izraelita felekezetű magyarok, az eddigi tetteik alapján, ma már nem tudják
elhitetni senkivel.

Kenessey Csaba (Spanyolország)
Front 2007. október
*B.Kiss-Tóth László 2013.05.08.