K. János devizahiteles banki adós, (budapesti lakós,) perli az OTP-t

Tanulságos!

(Ügyvédje: dr. Léhmann György)
DR. LÉHMANN GYÖRGY ügyvéd bírósági irata:
----------------------------------------------------------------------------------------------
Tisztelt ………………..Bíróság!
Az ide mellékelt, 2006. június 15-én aláírt közjegyzői okiratba foglalt devizaalapú kölcsönszerződést kötöttem adósként az OTP Bank Rt.,
valamint OTP Jelzálogbank Zrt hitelezőkkel lakásvásárlás céljából.
A szerződés 1.2. pontja szerinti kölcsön összege 16 millió 455.000.-Ft., míg az 1.3. pont alatt megjelölt „A folyósítás feltételei” cím alatti e. pont szerint a kölcsön összege folyósításának egyik feltétele a következővolt:
„az igényelt kölcsönösszeg 1.9 %-ának megfelelő összegű, de legalább 312.645.-Ft. azaz Háromszáztizenkettőezer-hatszáznegyvenöt forint (1.842.-CHF /Egyezer-nyolcszáznegyvenkettő) hitelkeret-beállítási jutalék megfizetése.”
A szerződés más része nem indokolja meg azt, hogy ez a „beállítási jutalék” ténylegesen milyen okból került általam kifizetésre, de mivel ennek megfizetése nélkül nem juthattam a több mint 16 millió forint kölcsönhöz, ki kellett fizetnem.
Szerződés szerint a 240 havi futamidő első 53 hónapjában – türelmi időszak – törlesztő részletként csak kamatot és kezelési költséget kellett fizetnem úgy, hogy a szerződés induló törlesztő részletként 165 svájci frank kezelési költséget is magában foglaló havi 484 svájci frank fizetését írta elő. (A kamatnak havi összege így 319 svájci frankra adódott)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.
A szerződés II.1. pontja „Az ügyleti kamat” cím alatt a következőket tartalmazza:
„A kölcsön ügyleti kamata e közjegyzői okirat aláírásakor évi 3,950 (Három egész kilencszázötvenezred) % Az ügyleti kamat mértéke kamatperiódusonként változó mértékű. A jelen közjegyzői okiratba foglalt ügyleti kamatmérték vonatkozik az első kamatperiódusra. Az egyeskamatperiódusok a kölcsön folyósítását követő naptári hónap első napjától számított, egyenként 5 (öt) éves időtartamúak, a futamidő lejártáig. Az ügyleti kamat az egyes kamatperiódusok alatt nem változtatható. A Hitelezők az ügyleti kamat mértékét és az erre vonatkozó szerződés feltételt az egyeskamatperiódusok fordulónapján jogosultak egyoldalúan megváltoztatni.”
A kölcsönszerződés fogyasztói szerződés, ezért arra tekintettel, hogy az alábbi törvényszöveg (Ptk.)207. §.
(1) A szerződési nyilatkozatot vita esetén úgy kell értelmezni, ahogyan azt a másik félnek a nyilatkozó feltehető akaratára és az eset körülményeire tekintettel a szavak általánosan elfogadott jelentése szerint értenie kellett.
(2) Ha azáltalános szerződési feltétel, illetve a fogyasztói szerződés tartalma az (1) bekezdésben foglaltszabály alkalmazásával nem állapítható meg egyértelműen, a feltétel meghatározójával szerződő fél, illetve a fogyasztó számára kedvezőbb értelmezést kell elfogadni.fogyasztóként én vagyok jogosult eldönteni azt, hogy miként kell értelmezni a szerződésben ügyleti kamatra megfogalmazott most idézett szerződési nyilatkozatot,megállapítom azt, hogy a szerződés szerint az ügyleti kamatban a hitelezőkkel abban állapodtam meg, hogy a kölcsönnek részemre történő folyósítása napjától számítva ötévenként, pontosan meghatározott napon – kamatperiódusok fordulónapján – van jogosultságuk a kamat mértékét és erre vonatkozószerződést megváltoztatni egyoldalúan hitelezőknek, -az ügyleti kamat mértéke két kamatperiódusi napnak nevezett időpont közötti öt év alatt nem változtatható meg,
-az első kamatperiódus a kölcsönömnél 2006. augusztus 1-től kezdődik és a kamat mértéke az ettőlkezdődő öt évre 3,95 %.(2006. júliusi kölcsönfolyósítás miatt)
Ezt a megállapodást megszegve I. r. alperes 2006. december 4-én az ide mellékelt „Tájékoztató törlesztőrészlet változásról” című iratában a következő közölte:
„Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogyaz OTP Bank Rt. a fenti számlaszámon nyilvántartott kölcsönének ügyleti kamatát 2006. 12.04-től évi 4,45 %-ra módosította.
A megváltozott kamatmérték miatt, a 2016.06.04-ra feltételezett tartozás alapján,
a kölcsönszerződésben meghatározott lejárati időpontig még 234 részlet
a lejárt részleteken felül
2007. 01.04. napjától kezdődően a havi törlesztő részlete 504,41 CHF –ra módosul .
Tájékoztatjuk,hogy 2007.01.04-től a fenti összeg forint ellenértéke kerül lakossági folyószámlájáról beszedésre, ezért kérjük, hogy a lakossági folyószámláján minden hónap 4. napjára szíveskedjen a törlesztő részlet fedezetéről gondoskodni.
”Majd 2007. 02.05-i újabb iratában ugyanilyen szövegezéssel már a következő adatokat közölte I. r. alperes: „ügyleti kamatát 2007. 02.05-től 4,7 %-ra módosította” „2007.03.05. napjától kezdődően a havi törlesztő részlete 523,84 CHF-re módosul”
majd 2007. 05.04-i újabb iratában ugyanilyen szövegezéssel már a következő adatokat közölte I. r. alperes: „ügyleti kamatát 2007. 05.04-től 4,95 %-ra módosította” 2007. 06.04. napjától kezdődően a havi törlesztő részlete 543,27 CHF-re módosul”
majd 2007. 07.04-i újabb iratában ugyanilyen szövegezéssel már a következő adatokat közölte I. r. alperes: „ügyleti kamatát 2007. 07.04-től 5,2 %-ra módosította” „2007.08.06. napjától kezdődően a havi törlesztő részlete 562,70 CHF-re módosul”
majd 2007. 10.04-i újabb iratában ugyanilyen szövegezéssel már a következő adatokat közölte I. r. alperes: „ügyleti kamatát 2007. 10.04-től 5,45 %-ra módosította” „2007. 11.05. napjától kezdődően a havi törlesztő részlete 582,14 CHF-re módosul”
majd 2008. 05.05-i újabb iratában ugyanilyen szövegezéssel már a következő adatokat közölte I. r. alperes: „ügyleti kamatát 2008. 05.05-től 5,7 %-ra módosította” „2008.06.04. napjától kezdődően a havi törlesztő részlete 601,57 CHF-re módosul”
majd 2008. 12.04-i újabb iratában ugyanilyen szövegezéssel már a következő adatokat közölte I. r. alperes: „ügyleti kamatát 2008. 12.04-től 6,79 %-ra módosította” „2009. 01-+.05. napjától kezdődően a havi törlesztő részlete 679,29 CHF-re módosul” Ésez utóbbi felszólítást tartatta be I. r. alperes velem 2010. 12.05. napjáig, a türelmi időszak lejártáig.
Fenti adatokból következőena szerződésbe foglalt megállapodásunkat be nem tartva tehát 2010.12. 05. napjáig összesen 6516,62 CHF túlfizetésben vagyok a törlesztőrészletek megfizetése miatt.
A türelmi időszak lejártát követően I. r. alperes közölte, hogy a tőketörlesztés esedékessé válása 2 miatt is havi 912,29 CHF-re módosul a fizetendő törlesztőrészletem, de ebből 195,29 CHF aza törvénytelen kamatemelés hitelezők részéről, ami alperesnek 2008. 12.04. iratából valamint aszerződésből megállapítható kamatmértékek közötti különbségből adódik.
Azaz csupán a kamatemelés törvénytelenségeit vizsgálva a tényleges havi törlesztőrészletem 2010. 12. 16-tól kezdődően nem 912,29 CHF-re, hanem havi 717 CHF-re adódik.
Figyelembe véve azt, hogy hat hónapja ehelyett havi 912,29 CHF törlesztőrészletet követelnek tőlem, a 2010. 12. 06-ig megállapítható 6516,62 CHF túlfizetésem 2011. június 06. napjáig 7688,36 CHF-re nőtt.
Fenti adatok alapján álláspontom az, hogy az alperesekkel kötött kölcsönszerződés alapján általam 2012. május 6. napjáig esedékesen fizetendő törlesztőrészleteim általam még fizetendő 200 CHF (198,64 CHF) megfizetése esetén teljes egészében kiegyenlítésre kerülnek.Jelen peres eljárásnak részemről elsősorban fentiek alapján indítványozható megállapítási keresetnek megfelelő ítélet meghozatala a célja, de a későbbi hasonló peres eljárások elkerülése végett a szerződésegyéb vizsgálatát is elengedhetetlennek tartom e perben.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II.
Ezen iratom előző részében említett „hitelkeret beállítási jutalék”,vagy a hitelezői kamatemelésnek szerződésszegő megemelése is példázza azt, hogy tisztességes szándékú szerződő felek ilyen fajta, másik felet egyoldalúan sújtó szerződési feltételeket nem kötnek ki, de a szerződés egészének vizsgálata méglesújtóbb eredménnyel jár a tisztesség és jóhiszeműség tekintetében.
Nyomban a már idézett „Az ügyleti kamat” című szerződési rendelkezések után II.2. pont alatt „A kezelési költség” címnél a következők olvashatók: „A kezelési költség e közjegyzői okirat aláírásakor évi 2,040 (Kettő egész negyvenezred) %. A kezelési költség változó mértékű, amelynek mértékét és az erre vonatkozó szerződési feltételt a Hitelezők a kölcsönszerződés fennállása alatt jogosultak egyoldalúan megváltoztatni.”
Azt pedig, hogy akár a kamatot, akár a kezelési költséget mikor jogosult a hitelező egyoldalúan megváltoztatni, a szerződés II.4. pontjának 4. bekezdése a következők szerint állapítja meg: „Azon feltételek, illetőleg körülmények részletes meghatározása, amelyek esetében a hiteldíj a Adósokra hátrányos módon megváltoztatható, a következő: A Hitelezők jogosultak a hitel ügyleti kamatát, egyéb költségét, és az erre vonatkozó szerződési feltételt módosítani, ha a bankközi hitelkamatok, vagy a fogyasztói árindex, vagy a jegybanki alapkamat, vagy az állampapírok hozama, vagy a Hitelezők forrás, valamint hitelszámla vezetési költsége növekszik, vagy a lakossági hitelek kockázati tényezői a Hitelezőkre nézve romlanak.
Az ügyleti kamat a fenti esetekben a kamatperiódusonként módosítható.”
A már idézett Ptk. 207. §. 1. bek . megfelelő alkalmazásával a hitelező ezáltal az adósok helyzetét kihasználva a következők elfogadását erőltette az adósokra_ -a hiteldíj az adósok előnyére nem változtatható meg, csak hátrányára,-az ügyleti kamatot és a kezelési költséget ugyanolyan körülmények bekövetkezése folytán jogosultak emelni egyoldalúan a Hitelezők.
-Elhallgatja azt, hogy milyen fajta bankok közötti bankközi hitelkamatok növekedése miatt emelheti eszerint a Hitelező egyoldalúan az adósok hátrányára a kamatot és kezelési költséget, és így fogalmasem lehet az adósnak arról, hogy milyen bankoknak hitelkamat változásai fognak kamata és kezelési 3 költség emeléséhez vezetni,-elhallgatja azt, hogy az adósok milyen módon ellenőrizhetik a Hitelező egyoldalú kamat és költségemelésének indokoltságát a bankközi hitelkamatok növekedésével kapcsolatos adataival nézve,-fogyasztói „árindex” közgazdasági fogalomnak adósok általi ismeretlensége folytán ennek a fogalomnak előzetes ismertetésének elmaradása folytán az adósok a szerződés létrejöttéhez szükséges egybehangzó akaratnyilvánításra képtelen állapotban voltak,-a magyar jegybanki alapkamat, vagy a magyar állampapírok hozama, mint a Hitelező általiegyoldalú kamat és költségemelési sokadik indok említése a svájci frank alapú kölcsönszerződésben pedig felveti annak gondolatát, hogy a Hitelező játékból, vagy fogadásból íratta be szerződésbe a kamat, vagy kezelési költség növelésére alkalmasnak megjelölt, ezeket az adósok által nem ismert közgazdasági fogalmakat.Fogadott szerintem ekkor a Hitelező arra, hogy a Magyar Állam bankokat felügyelő szerve – PSZÁF – még ilyen esetben sem tiltja el a bankokat a tisztességtelen hitelezői magatartástól.
Fogadott szerintem a Hitelező arra, hogy még ilyen esetben sem fog megszólalni mondjuk azért is, mert a PSZÁF körlevelének alábbi tartalma alapvetően ellentétes a most vizsgált szerződési ponttal:
„2. Kamatkockázata minden hitelnek van,devizahitelnél ez azt jelenti, hogy ha az adott deviza irányadó kamata emelkedik, akkor emiatt nőhet a devizahitel kamata is.
Ennek magyarázata az, hogy a banknak is fizetnie kell azért a devizáért, amelyet aztán hitelként továbbad.
Hogy mennyit kell fizetnie, az elsősorban az adott deviza irányadó kamatától, például a Svájci Nemzeti Bank vagy az Európai Központi Bank alapkamatától függ .” (PSZÁF körlevél 2006)
Még mielőtt a szerződés további tisztességtelen szerződési feltételeivel foglalkoznék, rátérek a jogszabályi háttérre.
Hazánknak 2004. május 1-én bekövetkezett EU-s tagsága előtt már megszületett: A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13 EGK. Tanácsi Irányelve az Európa Tanácsnak, mely irányelvnek a bírósági eljárással kapcsolatos követelményével foglalkozik többek között az Európai Közösségek Bírósága – Luxemburg – C-243/08. számú döntése az alábbi címmel:„A NEMZETI BÍRÓSÁG HIVATALBÓL KÖTELES VIZSGÁLNI A FOGYASZTÓ ÉS AZ ELADÓ VAGY A SZOLGÁLTATÓ KÖZÖTT MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSBEN ALKALMAZOTT VALAMELY FELTÉTEL TISZTESSÉGTELEN JELLEGÉT”
Döntő jelentőségű követelményt ír elő eszerint az Irányelv a magyar bíróságok eljárására nézve is, és ennek a követelményének betartásában bízom már e peres eljárásban is. Az említett bírósági döntés részletesebben ezt a témát a következőkben fejti ki:
4„A Bíróság mindenek előtt emlékeztet arra, hogy az irányelv által a fogyasztóknak nyújtott védelem kiterjed azokra az esetekre is, amikor az eladóval vagy a szolgáltatóval tisztességtelen feltételt tartalmazó szerződést kötő fogyasztó tartózkodik attól, hogy e feltétel tisztességtelen jellegére hivatkozzon, vagy azért, mert nem ismeri jogait, vagy azért, mert e hivatkozástól visszatartják őt egy esetleges bírósági eljárás költségei. Következésképpen a fogyasztóvédelem területén eljáró nemzeti bíróság szerepe nem korlátozódik annak puszta lehetőségére, hogy valamely szerződési feltétel esetlegesen tisztességtelen jellegét megítélje, hanem magában foglalja e kérdés hivatalból ,akár saját illetékességének vizsgálata sorántörténő értékelésének kötelezettségét is, amennyiben rendelkezésére állnak az e tekintetben szükségesténybeli és jogi elemek.
Ha a nemzeti bíróság álláspontja szerint az ilyen feltétel tisztességtelen, annak alkalmazását mellőzi, kivéve, ha a fogyasztó e bíróság általi kioktatást követően nem kíván hivatkozni atisztességtelen jellegre és a kötelező erő hiányára.
Továbbá,összeegyeztethetetlen az irányelvvel az a nemzeti jogszabály, amely szerint valamelytisztességtelen szerződési feltétel kizárólag akkor nem jelent kötelezettséget a fogyasztóra nézve, haazt a fogyasztó a nemzeti bíróság előtt eredményesen megtámadta. Egy ilyen szabály ugyanis a nemzeti bíróságot megfosztaná attól a lehetőségtől, hogy hivatalból értékelje valamely szerződési feltétel tisztességtelen jellegét.
Ezt követően a Bíróság kimondja, hogy tekinthető tisztességtelennek a fogyasztó és az eladó vagy aszolgáltató között megkötött szerződésben alkalmazott olyan feltétel, amely egyedileg nem került megtárgyalásraés amely az eladó vagy szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét köti ki.
”A devizaalapú kölcsönszerződések sorsát illetően ennek alapján a következő megállapítások tehetőek:-a devizaalapú kölcsönszerződésbe foglalt tisztességtelen szerződési feltétel a ténynél fogva – defacto – tisztességtelen, így elegendő hivatkozni rá, nem szükséges a tisztességtelenség megállapításához bírósági döntés,-a nemzeti – magyar – bíróságnak kötelezettsége áll fenn a tisztességtelen szerződési feltételnek hivatalból történő vizsgálatára a felek által előterjesztett kérelmek nélkül is az esetben,amennyiben devizaalapú kölcsönszerződéssel kapcsolatos peres eljárásokban a bíróság rendelkezésére állának a szükséges ténybeli és jogi elemek,-kiemelésre került a tisztességtelen szerződési feltétel megállapításához szükséges „egyedileg nem került megtárgyalásra” mulasztás.
Ennek az irányelvnek és bírósági döntésnek alapján külön megfogalmazott alakszerű kereseti, vagy egyéb kérelem nélkül már most h i v a t k o z o m a becsatolt kölcsönszerződésben és üzletszabályzatban Hitelező által egyoldalúan diktált, egyedileg meg nemtárgyalt tisztességtelen szerződési feltételekre ésk é r e mT. Bíróságot, hogy a rendelkezésére álló ténybeli elemek alapján vizsgálja a tisztességtelen szerződési feltételeket.
Nemzeti jogszabályokat, ezek változásait természetesen fentiektől függetlenül indokolt vizsgálni az alábbiak szerint:A 18/1999. (II.5.) Korm. rend. – a fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő feltételekről szóló – 3. § 2. bek-e 2006. március 1-től hatályosan tartalmazza a következőket:5
„Ez a rendelet – a Ptk. Irányadó rendelkezéseivel együtt – a fogyasztóval kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen szerződési feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
Ebből következően 2006. március 1-től hatályos Magyarországon is maradéktalanul a fentiekben is részletezett Európa Tanácsi 93/13. számú EGK irányelv, ennek tartalma ettől kezdődően épült bele azemlített kormányrendeletbe, illetve a Ptk-nak alábbi rendelkezéseibe:
A szerződési feltételek tisztességtelensége 209. §(1)Tisztességtelen az általános szerződési feltétel, illetve a fogyasztói szerződésben egyedileg meg nemtárgyalt szerződési feltétel, ha a feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztességkövetelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a szerződési feltétel támasztójával szerződést kötő félhátrányára állapítja meg.
Tisztességtelennek az a kikötés minősül, amely a jóhiszeműség és tisztesség elvét sérti.
Az egész Ptk.-ra kiterjedő elvet a jogalkotó ehelyütt azzal pontosítja, hogy olyan kikötések sértik ezt az elvet, amelyeknek eredményképp azegyik fél jogai és kötelezettségei egyoldalúan és indokolatlanul hátrányosan kerülnek meghatározásra.
Valójában ezekben az esetekben is arról van szó, hogy a Ptk. biztosítani kívánja a szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek kiegyenlített eloszlását.
Ha a Ptk. által diszpozitív szabályokkal biztosított egyensúly súlyosan felborul, a jogalkotó valamilyen módon beavatkozik a jogviszonyba.
A szerződési feltétel tisztességtelenné nyilvánítása ennek egyik eszköze.
(2) A feltétel tisztességtelen voltának megállapításakor vizsgálni kell a szerződéskötéskor fennálló minden olyankörülményt, amely a szerződés megkötésére vezetett, továbbá a kikötött szolgáltatás természetét, az érintett feltételnek aszerződés más feltételeivel vagy más szerződésekkel való kapcsolatát.
(3) Külön jogszabály meghatározhatja azokat a feltételeket, amelyek a fogyasztói szerződésben tisztességtelennek minősülnek, vagy amelyeket az ellenkező bizonyításáig tisztességtelennek kell tekinteni.
A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK tanácsi irányelv melléklete tartalmaz egy példálózó felsorolást a tisztességtelennek minősülő szerződési feltételekről.
A magyar jogba ezt a fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő feltételekről szóló 18/1999. (II. 5.) Korm.rendelet ülteti át.
A rendelet – az irányelvhez hasonlóan ugyancsak példálózó jelleggel – egy fekete és egy szürkelistát határoz meg.
Míg a fekete listába tartozó kikötések minden esetben tisztességtelennek minősülnek, addig a szürke listába tartozó jogszabályok vélelmezetten tisztességtelennek minősülnek , azaz a feltételt alkalmazó félnek kell bizonyítania, hogy az adott feltétel nem tisztességtelen.
A bizonyítás sikertelensége a feltételt alkalmazó fél kockázata: ilyen esetekben a feltétel tisztességtelennek minősül.
(4)Az általános szerződési feltétel és a fogyasztói szerződésben egyedileg meg nem tárgyalt feltételtisztességtelenségét önmagában az is megalapozza, ha a feltétel nem világos vagy nem érthető.
(5) A tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók a főszolgáltatást megállapító,illetve a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás arányát meghatározó szerződési kikötésekre, ha azok egyébként világosak ésérthetőek.
(6) Nem minősülhet tisztességtelennek a szerződési feltétel, ha azt jogszabály állapítja meg, vagy jogszabály előírásának megfelelően határozzák meg.
209/A. §
(1) Az általános szerződési feltételként a szerződés részévé váló tisztességtelen kikötést a sérelmet szenvedettfél megtámadhatja.
(2)Fogyasztói szerződésben az általános szerződési feltételként a szerződés részévé váló, továbbá afogyasztóval szerződő fél által egyoldalúan, előre meghatározott és egyedileg meg nem tárgyalttisztességtelen kikötés semmis. A semmisségre csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni.
A Ptk. 209/A. § határozza meg a tisztességtelen szerződési kikötések jogkövetkezményeit.
Az érvénytelenség mindkét alakzata megtalálható a jogkövetkezmények között: az (1) bekezdés megtámadhatóságot, a (2) bekezdés semmisséget ír elő. A két jogkövetkezmény eltérő esetekre vonatkozik.
A Ptk. 209/A. § (2) bekezdése a fogyasztói szerződések tisztességtelen kikötéseit semmisséggel szankcionálja, függetlenül attól, hogy az adott kikötés általános szerződési feltételként került-e alkalmazásra.
Az (1) bekezdéstől eltérő jogkövetkezmény indoka az eltérő alanyai körbenkeresendő.
Fogyasztói szerződésekre ugyanis a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen szerződési feltételekről szóló 93/13/EGK tanácsi irányelv előírja, hogy a fogyasztói szerződések tisztességtelenkikötései nem kötik a fogyasztót.
Az irányelv tehát relatív semmisséget követel meg: a tisztességtelen feltételt alkalmazó fél nem hivatkozhat az általa kialakított feltétel semmisségére.
Az irányelvvel való összhang megkívánja fogyasztói jogviszonyokban a tisztességtelen feltételek semmisséggel szankcionálását.
A semmisség előírása azonban indokolatlan beavatkozás lenne a magánautonómiába.
A Ptk. 209/A. § (1) bekezdése ezért az általános szerződési feltételek esetén a 6 tisztességtelenség jogkövetkezményeként megtámadhatóságot
és nem semmisséget ír elő.
Nem fogyasztói szerződésekben alkalmazott általános szerződési feltételek tisztességtelenségét tehát a bíróság nem észlelihivatalból, azt a félnek kell megtámadnia.
A Ptk-nak most idézett,2006. március 1-e után kötött devizaalapú kölcsönszerződésekre vonatkozó rendelkezései folytán az alábbiakra hívom fel a figyelmet:-a 209. § 3. bek-hez fűzött Kommentár szerinti „fekete” listát a 18/1999.(II.5.) Korm. rend. 1. bek-e,míg a „szürke” listát a 2. bek-e tartalmazza,-a 209. § 4. bek-e szerinti „nem világos vagy nem érthető” szerződési feltételeknek tisztességtelennek minősítése folytán elegendő a szerződésben használt idegen, vagy közgazdasági kifejezések használatára utalni a tisztességtelenség megállapításához,-a 209/A § 2. bek-e szerint a devizaalapú kölcsönszerződés esetében akár a szerződésben, akár azáltalános szerződési feltételekben – Üzletszabályzatban – megfogalmazott tisztességtelen szerződési feltételre határidő nélkül lehet hivatkozni, akár a törvénytelen kilakoltatást követően is. (Utóbbi esetben ellenben vigyázni kell arra, hogy már nem megállapítási, hanem marasztalási peres eljárást kell kezdeményezni.)
-----------------------------------------------------------------------------------
A bíróságnak fentiek szerinti hivatalból történő vizsgálatában bízva,
a csatolt kölcsönszerződésből a teljesség igénye nélkül kiemelek néhány nyilvánvalón tisztességtelen szerződési feltételt:
„Az Adósok és a Zálogkötelezettek alávetik magukat annak, hogy a jelen közjegyzői okirat alapján, az Adósok terhére fennálló kölcsön- és egyéb járuléktartozás összegét, esetlegesvégrehajtási eljárás kezdeményezése esetén is a Hitelezők felkérésre a fenti módonközjegyző tanúsítsa.”
„Az Adósok és Zálogkötelezettek visszavonhatatlanul hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben a kölcsönt nyújtó Hitelezők egymás közti viszonyában külön nyilatkozatuk alapján csak a Bank válik a követelés egyedüli jogosultjává, az Adósok és a Zálogkötelezettek minden további megkérdezése nélkül, a jelen szerződés e pontjára hivatkozással, a külön nyilatkozat alapján a Bank jogosult a Jelzálogbank javára bejegyzett jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 109/1999.(XII.29.)FVM rendelet 88. § alapján a Bank javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni.”
„A zálogból való kielégítési jog gyakorlása esetén – történjék az akár bírósági végrehajtás, akár záloghitel nyújtásával, vagy árverés szervezésével üzletszerűen vagy hivatalból foglalkozó személynek adott értékesítési megbízás, akár a Zálogjogosult általi értékesítés útján – a Zálogkötelezettek egyetemlegesen kötelesek a zálogul lekötött ingatlant beköltözhető, a vevő részére korlátozásmentesen birtokba adható állapotban végrehajtásra, illetve értékesítésre bocsátani.”
„A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Zálogjogosult a zálogból való kielégítési jogának akár a zálogjoggal biztosított követelés lejárta folytán (ideértve a felmondással történő esedékessé tételt is) akár egyéb okból történő megnyíltával a kielégítési jogot a bírósági végrehajtásmellőzésével akként is gyakorolhatja, hogy a zálogtárgynak a nyújtásával vagy árverésszervezésével üzletszerűen vagy hivatalból foglalkozó személynek megbízást ad, avagy a zálogtárgyat a kielégítési jog megnyíltától számított 12 hónap alatt maga értékesíti.
Az ilyen módokon történő értékesítés esetén a zálogtárgy legalacsonyabb eladási árát a szerződő felek a kölcsön fedezetéül felajánlott ingatlannak a hitelbiztosítéki érték megállapításáravonatkozó jogszabályok, a Zálogjogosult jel-záloghitelintézeti hitelbiztosítéki érték-megállapítási szabályzata alapján a Zálogjogosult által az értékesítés időpontjára, avagy az értékesítést legfeljebb 90 nappal megelőző időpontra aktuálisan meghatározott hitelbiztosítéki értéke 70 %-ában állapítják meg.”
7„A Zálogjogosult a fentiek szerinti értékesítés esetén a fenti megállapodás alapján – a zálogtárgy tulajdonosa helyett és nevében eljárva – jogosult a zálogtárgy tulajdonjogának átruházására, az erre vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére , és a zálogtárgy tulajdonosa helyett és nevében eljárva a vevő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez a bejegyzési engedély megadására.”
„A zálogkötelezettek egyetemlegesen kötelesek a zálogul lekötött ingatlant a Zálogjogosult felhívására, a felhívásban megszabott határidő alatt, értékesítés céljából, beköltözhető, a vevő részére korlátozásmentesen birtokba adható állapotban a Zálogjogosult birtokába bocsátani.”
„A Hitelezők a jelen kölcsönszerződést jogosultak azonnali hatállyal felmondani, és a teljeshiteltartozást, valamint járulékait esedékessé tenni, az adósok pedig egyetemlegesen kötelesek a felmondással esedékessé tett teljes tartozást – ha a felmondásban már határidő nem szerepel – a felmondás közlésével egyidejűleg a Hitelezőknek megfizetni, ha az Adósok vagy a Zálogkötelezettek a jelen szerződés alapján őket terhelő valamely kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a szerződést – adósi fizetési késedelmet is ideértve megszegik…”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Egyenlőre ennyi.
De azért nem hagyom szó nélkül az utolsó idézetben olvasható, a Hitelezők számára szerződés szerint olyan esetben is biztosított azonnali szerződés felmondási jogot, ha a kötelezett egyetlen alkalommal azért hagyott ki egyetlen részletfizetési kötelezettséget, mert éppen szívinfarktussal kórházban élet és halál között lebeg.
Adóst megillető azonnal felmondási jog pedig a szerződés szerint még akkor sem létezik, ha a hitelező az egyoldalú szerződésmódosítása folytán kétszeresére megemelt kamatmérték okát mondjuk abban jelöli meg,hogy az Antarktiszon olvad a hó.
Ez egy ilyen szerződés.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III.
Megállapítási kereseti kérelmet kívánok iratom I. részében írtak alapján előterjeszteni alperesekkel szemben a Pp. ide vonatkozó rendelkezéseit betartva:
123. § Ha a kereseti kérelem számadási kötelezettség megállapítására irányul, a felperes ezzel együtt kérheti az általa előterjesztett számadás helyességének megállapítását is.
Megállapításra irányuló egyéb kereseti kérelemnek csak akkor van helye, ha a kért megállapítás a felperes jogainak az alperessel szemben való megóvása végett szükséges, és a felperes a jogviszony természeténél fogva vagy a kötelezettség lejártának hiányában vagyvalamely más okból teljesítést nem követelhet.
Annak, hogy megállapításra irányuló keresetet lehessen indítani, két konjunktív jogszabályi feltétele van.
Az egyik a jogvédelem szükségessége, mégpedig a felperesnek az alperessel szembeni jogvédelme szükségessége, valamint az, hogy a felperes teljesítést ne követelhessen.
A két feltétel együttes természetű, azaz az egyik feltétel hiánya a kereset elutasításához vezet, mégpedig érdemi vizsgálat nélkül, pusztán a Pp. 123. §-ában
írt feltételek hiánya miatt.
A bíróságnak a törvényes feltételek meglétét hivatalból vizsgálnia kell
Fentiekre tekintettel a csatolt meghatalmazással igazolt ügyvéd útján K……. János Budapest XXII. Ker. …………. sz. alatti lakosfelperes k e r e s e t t e l
élek és kérem T. Bíróságot arra, hogy az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. – székhelye: 1051 Budapest V. Nádor u. 16. sz. -I. r.,valamint OTP Jelzálogbank Zrt– székhelye: 1051 Budapest V. Nádor u. 21. sz. alatti székhelyű – II. r. alperesek, és felperes között létrejött, 2006. június 15-én aláírt kölcsönszerződés alapján állapítsa meg azt, hogy 2011. június 6. napjáig esedékes, lejárt, alperesek részére már kifizetett teljesítésemen túl 7688,35 CHF – svájci franknak megfelelő pénzösszeget 2011. június 6. napjáig alperesek részére kifizettem.
Kötelezze T. Bíróság alpereseket perköltség viselésére.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pertárgy értéke: 1 millió 700.000.-Ft.
Bíróság illetékessége a Pp. 30. § 1. bek-én nyugszik.
Csatolandó költségmentességi nyilatkozat alapján az eljárásban költségmentesség kedvezményét kérelmezem.
Jelen peres eljárást közvetítői eljárás nem előzte meg.
Siófokon 2011. június 13. napján.
Tisztelettel:képv.:K…….János felperes.
*B.Kiss-Tóth László 2011.06.22.