Amit a társaságok, szervezetek, közösségek, pártok, társulások, stb. létrehozásáról és működtetéséről tudni kell


Általános ismertető. Egyes kitételei időközben megváltozhattak.

Gazdasági szervezetek

A vállalkozás: Olyan jogi személy vagy jogi személyiség nélküli jogalany, amely elsődlegesen üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából jött létre.

Gazdasági társaság, cég

A gazdasági társaság üzletszerű, közös gazdasági tevékenység folyatására alapított társaság. A gazdasági társaság lényege: a gazdasági társaság saját cégneve alatt jogképes, jogokat, kötelezettségeket vállal, tulajdont szerez, pert indíthat és perelhető.

Hogyan alapítható gazdasági társaság?

A gazdasági társaságokra vonatkozóan a 2006. évi IV törvény szabályozza az alapítás kérdéseit, a társaságok testületeire vonatkozó kérdéseket, a gazdasági társaság törvényes képviseletét, a társaság megszűnését stb. A társaság alapítása létesítő okirattal történik, melynek fajtája a társaság formájától függ (egyszemélyes társaság: alapító okirat, nyilvánosan működő rt.: alapszabály, minden más esetben társasági szerződés). Az adott létesítő okiratot minden tagnak alá kell írnia, majd közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiratba kell foglalni. Üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása: állandósult, huzamos és szervezetszerű gazdasági tevékenység végzése nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett. Vállalkozási tevékenység folytatható jogi személyiségű, jogi személyiség nélküli és egyéni vállalkozás, vagy egyéb jogszerű piaci tevékenység keretében.

Melyek a létesítő okirat kötelező elemei?

A létesítő okirat kötelező elemei: cégnév, székhely, a társaság tagjai, jegyzett tőke, cégjegyzés módja, vezető tisztségviselők neve, lakóhelye, stb. mindazt, amit a törvény az adott cégformánál előír.

Mi a gazdasági társaság tagjának vagyoni hozzájárulása?

Gazdasági társaság alapításához minimum két tag szükséges. A gazdasági társaság alapításához valamennyi tag vagyoni hozzájárulása szükséges. A vagyoni hozzájárulás lehet pénzbeli vagy nem pénzbeli. A nem vagyoni hozzájárulás (apport) értékét könyvvizsgáló állapítja meg.

Mit takar az előtársaság fogalma?

Az alapító okirat ellenjegyzésének napjától a létrehozni kívánt gazdasági társaság előtársaságaként működhet. Az előtársasági jelleget fel kell tüntetni.

Mi a gazdasági társaság legfőbb szerve?

A gazdasági társaság legfőbb szerve: a gyűlés (Kkt-bt: tagok gyűlése, Kft:taggyűlés, Rt.: közgyűlés). A legfőbb szerv ülésén a tagok jelen vannak, és döntenek a társaság legfontosabb ügyeiről. Évente legalább egyszer ülésezik. A tagokat vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg szavazati jog.

Mi a vezető tisztségviselők feladata?

Az ügyvezetést a vezető tisztségviselők látják el. Az ügyvezetői tevékenység nem azonosítható a társaság napi, operatív irányításával összefüggő feladatok teljesítésével. Az ügyvezetés fogalma magában foglalja a társaság irányításával kapcsolatban szükséges döntések meghozatalára való jogosultságot, melyek nem tartoznak társaság legfőbb szervének, más testületének a hatáskörébe.

Kik a vezető tisztségviselők?

  • betéti társaság és közkereseti társaság.: üzletvezetésre jogosult tag,
  • korlátolt felelősségű társaság: ügyvezető
  • részvénytársaság : igazgatóság
A vezető tisztségviselőket a legfőbb szerv választja. Maximum öt évre lehet megválasztani, újraválasztható és visszahívható. Csak természetes személy lehet vezető tisztségviselő.

Mik a gazdasági társaságok ellenőrző szervei?

A gazdasági társaságok ellenőrző szervei: könyvvizsgáló, felügyelő bizottság

Mi a Cégjegyzék?

A cégbíróság a cég bejegyzéséről végzéssel határoz. A bíróság végzésében szereplő adatok összessége a cégjegyzék. Ezen adatok változásáról hetente kötelezően a Cégközlöny ad tájékoztatást. A hetente megjelenőCégközlönyöket 1989 óta a Company Data Informatikai Szolgáltató Kft. adatbázisában rögzíti, és ezen adatok ezen a weboldalon az előfizetők számára heti frissítéssel rendelkezésre áll.

Mi az, hogy Névjegy?

A Névjegy tartalmazza a cég Cégközlönyben közzétett nevét, cégjegyzékszámát, székhelyét, átalakulás folytán létrejött cég esetében a jogelőd cég(ek)adatait, TB számát, statisztikai számjelét, adószámát, azt, hogy nincs-e a cég végelszámolás, csődeljárás, felszámolás alatt valamint a cég pénzforgalmi jelzőszámait. Azaz a cégjegyzék1., 2., 5., 16., 19., 20., 21., 26., 27., 28., és 32. rovatában vezetett Cégközlönyben közzétett fennálló bejegyzéseket.

Mi az, hogy Cégkivonat?

A Nyilvános cégadatok kivonata tartalmazza a Cégközlönyben közzétett aktuális adatokat, a cégjegyzék rovataiban vezetett adott időpontban fennálló bejegyzéseket.

Mi az, hogy Cégmásolat?

A Nyilvános cégadatok másolata tartalmazza a Cégközlönyben közzétett historikus adatokat, a cégjegyzék rovataiban vezetett, az adott cégre vonatkozó valamennyi fennálló vagy törölt bejegyzést, amely a Cégközlönyben megjelent.

Melyek a cégformától független adatok?

A különböző kiadmányokban cégformáktól független adatokat a következő rovatok tartalmaznak:
Rovat számaA rovat tartalmának leírása
1.Általános adatok 
A rovat a cégforma megnevezését, a bejegyzés és az esetleges törlés hatályossági dátumát valamint (ha van) megjegyzést tartalmaz.
2.A cég elnevezése
A cég elnevezése a cég alapvető tevékenységét és tényleges formáját fejezi ki. A cég elnevezése vezérszót is tartalmazhat. A vezérszó olyan kifejezés vagy mozaikszó, amely a cégnévben az első helyen áll és elősegíti a cég azonosítását, illetve más, azonos vagy hasonló tevékenységű cégtől való megkülönböztetését. Külföldi cég magyarországi fióktelepe, valamint külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete esetén a vállalkozás nevét a cégnévben fel kell tüntetni.
3.A cég rövidített elnevezése
A cég rövidített elnevezése vezérszóból és a cég formájának megjelöléséből áll.
4.A cég idegen nyelvű elnevezése(i)
A cég idegen nyelvű elnevezése értelemszerűen megegyezik a magyar nyelvű elnevezéssel betartva az idegen nyelv helyesírási szabályait.
5.A cég székhelye
A cég székhelye a központi ügyintézés helye.
6.A cég telephelye(i)
A cég telephelye a tevékenység gyakorlásának helye, amely a cég székhelyével azonos közigazgatási területen van.
7.A cég fióktelepe(i)
A cég fióktelepe a cég azon telephelye, amely a cég székhelyétől közigazgatásilag eltérő helyen van.
8.A társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat, létesítő okirat) kelte
Az alapszabály, alapító okirat, társasági szerződés, létesítő okirat elfogadásának kelte.
9.A cég tevékenységi köre(i)
A cég által a létesítő okiratban megjelölt tevékenységi körök, a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott nómenklatúra szerint.
10.A működés befejezésének időpontja
Meghatározott időtartamra alapított cég esetében a működés befejezésének időpontja.
11.A cég jegyzett tőkéje, ezen belül a pénzbeli és a nem pénzbeli hozzájárulás értéke
A cég jegyzett tőkéjének összege és ezen belül a pénzbeli és a nem pénzbeli (apport) betétjének (vagyoni hozzájárulásának) értéke.
12.A cégjegyzés módja
A cégjegyzés módja önálló vagy együttes. Kettőnél több cégjegyzésre jogosult esetén úgy is lehet rendelkezni, hogy egyes jogosultakat önálló, más jogosultakat együttes cégjegyzési jog illet meg, vagy hogy az egyik aláíró mindig meghatározott személy. Ugyanaz a személy csak egyféle módon jegyezheti a céget. A cégjegyzési jog korlátozható, a korlátozás azonban harmadik személyekkel szemben hatálytalan.
13.A cégjegyzésre jogosult(ak) adatai
A cégjegyzésre jogosultak adatait tartalmazza a vonatkozó törvények előírásainak megfelelően.
14.A könyvvizsgáló(k) adatai
A könyvvizsgáló(k) adatait tartalmazza a vonatkozó törvények előírásainak megfelelően.
15.A felügyelő bizottsági tagok adatai
A felügyelő bizottsági tagok adatait tartalmazza a vonatkozó törvények előírásainak megfelelően.
16.Átalakulás folytán létrejött cég esetében a jogelőd cég(ek) adatai
Átalakulás folytán létrejött cég esetében a jogelőd cég(ek) neve és cégjegyzékszáma.
17.A magyar, illetve külföldi részvétellel működő cégben érintett állam(ok) betűjele
Tartalmazza a magyar, illetve külföldi részvétellel működő cég esetében az érintett állam(ok) betűjelét; külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetve közvetlen kereskedelmi képviselete esetében pedig a külföldi vállalkozás székhelye szerinti állam betűjelét.
18.Annak a kamarának a megnevezése, melynek a cég tagja
Kamarai tagság meghatározására szolgáló adat.
19.A társadalombiztosítási folyószámla száma
A társadalombiztosítás által meghatározott folyószámla szám, a cég társadalombiztosítási azonosítója.
20.A cég statisztikai számjele
A cégnek a Központi Statisztikai Hivatal által meghatározott azonosítója.
21.A cég adószáma
A cégnek az adóhatóság által meghatározott azonosítója.
22.Átalakulás esetében a jogutód cég(ek) adatai
Átalakulás folytán létrejött jogutód cég(ek) neve és cégjegyzékszáma.
23.A cég működésének felfüggesztése
A működés felfüggesztésének kezdete és vége.
24.A cég megszűntnek nyilvánítása
A megszűntnek nyilvánítás dátuma.
25.A jogutód nélküli megszűnés elhatározásának dátuma.
A megszűnés elhatározásának kelte.
26.Végelszámolás kezdete és befejezése
A végelszámolási eljárás kezdetének és végének kelte.
27.Csődeljárás
A csődeljárás kezdetének és végének kelte.
28.Felszámolás
A felszámolási eljárás kezdetének és végének kelte.
29.Jogerős bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti per adatai.
Tartalmazza a szóban forgó végzés számát, a per ügyszámát, illetve a perindítás és a per befejezésének dátumát.
30.A létesítő okirat érvénytelenségének megállapítása iránti per adatai.
Tartalmazza a létesítő okirat dátumát, a per ügyszámát, illetve a perindítás és a per befejezésének dátumát.
31.Tag kizárása iránti per adatai.
Tartalmazza a tagot tartalmazó rovat számát, a per ügyszámát, illetve a perindítás és a per befejezésének dátumát.
32.A cég pénzforgalmi jelzőszáma.
Tartalmazza a cég valamennyi pénzforgalmi számláját, valamint az azokat vezető pénzügyi intézmények nevét és székhelyét.
33.bírósági végrehajtás adatai.
Tartalmazza a végrehajtás elrendelésének időpontját, a végrehajtás ügyszámát, és a végrehajtást elrendelő bíróság jelzőszámát.
34.A biztosítási intézkedés adatai.
Tartalmazza a biztosítási intézkedés időpontját, a biztosítási intézkedés ügyszámát, és az intézkedést elrendelő elrendelő bíróság jelzőszámát.
35.A cég tagja (részvényese) vagyoni részesedésének lefoglalása.
Tartalmazza a tagot (részvényest) tartalmazó rovat számát, a vagyoni részesedés lefoglalásának időpontját, a végrehajtási ügy számát, a végrehajtást foganatosító végrehajtó nevét és szolgálati helyét.
36.A hivatalbóli törlési eljárás adatai.
Tartalmazza a hivatalbóli törlési eljárás kezdetét és végét.
37.A büntetőjogi intézkedés adatai.
Tartalmazza az eljáró hatóság megnevezését, a határozatának számát, keltét, a tevékenység korlátozásának tényét és jogerőre emelkedésének napját.
45.A cég elektronikus elérhetősége.
Tartalmazza a cég honlapját és elektronikus levélcímét.
46.Az elismert vállalatcsoportban való tagság adatai.
Tartalmazza azt, hogy elismert vállalatcsoportba tartozik-e a cég, és ott meghatározó tag-e.
47.Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó többi cég adatai.
Tartalmazza az elismert vállalatcsoport többi tagjának cégjegyzékszámát, nevét és székhelyét.
48.A közhasznúsági fokozat adatai.
Tartalmazza közhasznúsági fokozatot és annak megszerzésének keltét.

Melyek a cégformákhoz tartozó adatok?

A különböző cégformákhoz tartozó rovatok száma és értelmezése a következő: Vállalat (01) cégforma-specifikus adatai

Rovat számaA rovat tartalmának leírása
1.A vállalat típusa.
2.A vállalat irányítási formája.

Közkereseti társaság (03) cégforma-specifikus adatai

Rovat számaA rovat tartalmának leírása
1.A közkereseti társaság tagjai
A közkereseti társaság tagjainak adatai a vonatkozó törvények előírásainak megfelelően.

Gazdasági munkaközösség* (04) cégforma-specifikus adatai

Rovat számaA rovat tartalmának leírása
1.A gazdasági munkaközösség tagjai
A gazdasági munkaközösség tagjainak adatai.
* Ez a cégforma ma már törölve van a választható cégformák sorából. Mindazonáltal a korábban ebben a formában működött cégek adatai lekérdezhetők az országos nyilvántartásból.

Jogi személy felelősségvállalásával működő gazdasági munkaközösség* (05) cégforma-specifikus adatai

Rovat számaA rovat tartalmának leírása
1.A jgmk. működéséért felelősséget vállaló jogi személy adatai.
A jgmk. működéséért felelősséget vállaló jogi személy cégjegyzékszáma, neve és székhelye.
* Ez a cégforma már törölve van a választható cégformák sorából. Mindazonáltal a korábban ebben a formában működött cégek adatai lekérdezhetők az országos nyilvántartásból.

Betéti társaság (06) cégforma-specifikus adatai

Rovat számaA rovat tartalmának leírása
1.A betéti társaság beltagja(i)
A beltag(ok) adatai a vonatkozó törvények előírásainak megfelelően.
2.A betéti társaság kültagja(i)
A kültag(ok) adatai a vonatkozó törvények előírásainak megfelelően.
3.A betéti társaság kültagja(i) betétjeinek együttes összege
A kültag(ok) betétjeinek együttes összege.

Egyesülés (07) cégforma-specifikus adatai

Rovat számaA rovat tartalmának leírása
1.Az egyesülés tagjai
A tagok adatai a vonatkozó törvények előírásainak megfelelően.

Közös vállalat (08) cégforma-specifikus adatai

Rovat számaA rovat tartalmának leírása
1.A közös vállalat tagjai
A közös vállalat tagjainak cégjegyzékszáma, neve és székhelye.

Korlátolt felelősségű társaság (09) cégforma-specifikus adatai

Rovat számaA rovat tartalmának leírása
1.A társaság tagjainak adatai
A tagok adatai a vonatkozó törvények előírásainak megfelelően.

Részvénytársaság (10) cégforma-specifikus adatai

Rovat számaA rovat tartalmának leírása
1.A részvényesek adatai
A részvényesek adatai a vonatkozó törvények előírásainak megfelelően.
2.A részvénytársaság működési módja
A részvénytársaság működési módja, amely nyilvános, vagy zártkörű.
3.A részvényátruházás korlátozásának jelzése
A részvényátruházás korlátozásának jelzése, amennyiben azt az alapító okirat korlátozza.
4.A bemutatóra szóló részvények adatai
A bemutatóra szóló részvények száma és névértéke részvényfajták (részvényosztályok) szerint.
5.A névre szóló részvények adatai
A névre szóló részvények száma és névértéke részvényfajták (részvényosztályok) szerint.
6.A kibocsátott átváltoztatható kötvények adatai
A kibocsátott átváltoztatható kötvények száma és névértéke.
7.A kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények adatai
A kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények száma és névértéke.
8.A részvénytársasági hirdetmények közzététele
A részvénytársasági hirdetmények közzétételének módja és helye.
9.Az ügyvezetés típusa
A részvénytársasági ügyvezetésének típusa (igazgatóság, stb.).
10.A részvények száma és névértéke
A részvények darabszáma, névértéke, pénzneme részvényfajták szerint.

Egyéni cég (11) cégforma-specifikus adatai

Rovat számaA rovat tartalmának leírása
1.A cégtulajdonos adatai
A cégtulajdonos adatai a vonatkozó törvények előírásainak megfelelően.

Külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete (12) cégforma-specifikus adatai

Rovat számaA rovat tartalmának leírása
1.A külföldi vállalkozás adatai
A külföldi vállalkozás elnevezése, cégformája és székhelyének címe.
2.A külföldi vállalkozás nyilvántartását vezető hatóság adataiA külföldi vállalkozás cégjegyzékét (nyilvántartását) vezető bíróság, illetve hatóság megnevezése és székhelyének címe.
3.A külföldi vállalkozás vezető tisztségviselőinek adataiA külföldi vállalkozás vezető tisztségviselőinek adatai a vonatkozó törvények előírásainak megfelelően.

Oktatói munkaközösség (13) cégforma-specifikus adatai

Rovat számaA rovat tartalmának leírása
1.A cég típusa
Az oktatott ismeretek körét tartalmazza.
2.A tagok adatai
A tagok adatai a vonatkozó törvények előírásainak megfelelően.

Közhasznú társaság (14) cégforma-specifikus adatai

Rovat számaA rovat tartalmának leírása
1.A közhasznúsági fokozat
A közhasznúsági fokozat, amely lehet közhasznú, vagy kiemelten közhasznú.
2.A tagok adatai
A tagok adatai a vonatkozó törvények előírásainak megfelelően.
3.A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervezet adatai
A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervezet elnevezése és székhelye, amellyel a társaság a közhasznú tevékenység folytatására szerződést kötött.

Vízgazdálkodási társulat (16) cégforma-specifikus adatai

Rovat számaA rovat tartalmának leírása
1.A társulat típusa
A társulat típusa, amely vízitársulat, vagy víziközmű-társulat.
2.Az ellenőrző bizottsági tagok adataiAz ellenőrző bizottsági tagok adatai a vonatkozó törvények előírásainak megfelelően.

Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (17) cégforma-specifikus adatai

Rovat számaA rovat tartalmának leírása
1.A külföldi vállalkozás adatai
A külföldi vállalkozás elnevezése, cégformája és székhelyének címe.
2.A külföldi vállalkozás nyilvántartását vezető hatóság adataiA külföldi vállalkozás cégjegyzékét (nyilvántartását) vezető bíróság, illetve hatóság megnevezése és székhelyének címe.
3.A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adataiA külföldi vállalkozás vezető tisztségviselőinek adatai a vonatkozó törvények előírásainak megfelelően.

Végrehajtói iroda (18) cégforma-specifikus adatai

Rovat számaA rovat tartalmának leírása
1.A végrehajtói iroda tagjának/tagjainak adatai
Az tagok adatai a vonatkozó törvények előírásainak megfelelően.
2.A végrehajtói iroda önálló bírósági végrehajtó tagjának/tagjainak adataiAz tagok adatai a vonatkozó törvények előírásainak megfelelően.

Az európai gazdasági egyesülés (19) cégforma-specifikus adatai

Rovat számaA rovat tartalmának leírása
1.Az európai gazdasági egyesülés tagjai
A tagok adatai a vonatkozó törvények előírásainak megfelelően.
2.Székhelyáthelyezés folytán bejegyzett cég esetén az előző székhely szerinti adatok
Az európai gazdasági egyesülés előző (külföldi) székhelye, a nyilvántartást végző hatóság és a korábbi nyilvántartási szám.

Az európai részvénytársaság (20) cégforma-specifikus adatai

Rovat számaA rovat tartalmának leírása
1.A részvényesek adatai
A részvényesek adatai a vonatkozó törvények előírásainak megfelelően.
2.A részvénytársaság működési módja
A részvénytársaság működési módja, amely nyilvános, vagy zártkörű.
3.A részvények száma és névértéke
4.A kibocsátott átváltoztatható kötvények száma és névértéke
5.A kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények száma és névértéke
6.A részvénytársasági hirdetmények közzététele
A részvénytársasági hirdetmények közzétételének módja és helye.
7.Székhelyáthelyezés folytán bejegyzett cég esetén az előző székhely szerinti adatok
Az európai részvénytársaság előző (külföldi) székhelye, a nyilvántartást végző hatóság és a korábbi nyilvántartási szám.
8.Az ügyvezetés típusa
Az ügyvezetés típusa igazgatótanács vagy igazgatóság lehet.
10.A részvény átruházásának korlátozása
A részvényátruházás korlátozásának jelzése, amennyiben azt az alapító okirat korlátozza.

A közjegyzői iroda (21) cégforma-specifikus adatai

Rovat számaA rovat tartalmának leírása
1.A közjegyzői iroda tagjainak adatai
A tagok adatai, közjegyző tag esetén a szavazati jogának terjedelme és a hivatali címe.

A külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye (22) cégforma-specifikus adatai

Rovat számaA rovat tartalmának leírása
1.A külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés adatai
Az európai gazdasági egyesülés neve, (külföldi) székhelye, a nyilvántartást végző hatóság és a nyilvántartási szám.
2.A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adataiA külföldi vállalkozás vezető tisztségviselőinek adatai a vonatkozó törvények előírásainak megfelelően.

Az európai szövetkezet (23) cégforma-specifikus adatai

Rovat számaA rovat tartalmának leírása
1.Székhelyáthelyezés folytán bejegyzett cég esetén az előző székhely szerinti adatok
Az európai szövetkezet előző (külföldi) székhelye, a nyilvántartást végző hatóság és a korábbi nyilvántartási szám.
2.Az ügyvezetés típusa
Az ügyvezetés típusa ügyvezető elnök, igazgatótanács vagy igazgatóság lehet.

Mekkora tulajdonrésszel rendelkezik az, akinek befolyása jelentős?

Jelentős befolyással rendelkező tag tulajdonrésze nagyobb , mint 25%, de kisebb mint 50%.

Mekkora tulajdonrésszel rendelkezik az, akinek befolyása többségi?

Többségi befolyással rendelkező tag tulajdonrésze nagyobb , mint 50%, de kisebb mint 100%.

Mekkora tulajdonrésszel rendelkezik az, akinek befolyása minősített többségi?

Minősített többségi befolyással rendelkező tag tulajdonrésze nagyobb , mint 75%, de kisebb mint 100%.

Mekkora tulajdonrésszel rendelkezik az egyedüli részvényes?

Egyedüli részvényes tag tulajdonrésze 100%.


Vállalkozások

Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek

Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek

Átmeneti és technikai kódok

...

[A levél megkurtítva]  Egész levél megtekintése