Boldog Ágnes, III. Béla király leánya így köszönti Máriát:

„Szent Szűz, Mindenki védelmezője és segítője, aki bizalommal fordul hozzád. Kérjed Jézust, a te Fiadat, vegye el tőlem a bűnt és adja meg a szent erények teljességét. Vegyen el tőlem minden rosszakaratot és adjon testvéri szeretetet s jóakaratot. Vegye el minden büszkeségem és adjon igazi alázatot. Űzze ki szívemből a tisztátalan gondolatokat és vágyakat és adjon helyébe tiszta eszméket és kívánságokat. Igazi hajnalcsillag, aki megelőzted az örök élet után az örök dicsőségben legyen részem fényt és a kegyelem kiáradását, foglald bele Isten előtti imádságodba és könyörgésedbe, hogy segítségeddel elkerüljem a rosszat és a halandót.”

Az előadás elhangzott 2011. augusztus 4-én a Miskolci Bölcsész Egyesület Őskutatási Fórumon:

Bakk István - Bakk Erzsébet

A magyar Pálos-rend Nagyboldogasszony védelmében

A teljes szöveg olvasható:

IDE kattintással

*

PÁLOS PASSIÓ

Könyvajánló: A Bakk Endre Kanonok Alapítvány és a Miskolci Bölcsész Egyesület közös kiadása

Bakk István- Bakk Erzsébet- Gyárfás Ágnes: Pilisi Pálos Passió

(MBE, Miskolc, 2011.)

Köszöntjük az Olvasót!

A médiumok diktálta zűrzavar és erkölcsi mélypont számára is van határ. Tudjuk, hogy a mesékben sem űzheti tovább a banya a kishős királyfit és táltos csikaját, csak a határig. Itt ugyan kitép még egy szálat a csikó farkából, de az üldözésnek vége, itt a határ! Eddig és ne tovább.

Nemzetünk sorsában ezt a határt a magyar alapítású Pálos Rend iránti érdeklődés szabta meg. A pálosság a jelenkori útvesztőben eligazító tábla. „Szellemi küldetésünk plátói szilárd alapja” az erkölcs remekbe szabott építményét viseli. Megtépázott lelkünk keserve keresi az erkölcs égi házát a Pálosok magyarországi alkotásaiban. Itt a lélek megnyugszik, mert rátalál a szépre, a jóra, az igazra. Ezzel már be is vallottuk, miért írtuk meg ezt a kis könyvet. Dolgozataink írása közben áthatotta lelkünket a Pálos szellemiség és leegyszerűsítette a kaotikus jelenkor megoldhatatlannak tűnő gondját. Éreztük, hogy szellemi vezeklésben veszünk részt, egymást követve kapaszkodunk fel a hegyfokon megbúvó kápolna, az égi város palotája felé. Követjük Árva Vince Atya útját, aki Szent Özséb és Első Remete Szent Pál nyomdokain vezérli az égi utat kereső magyarokat.

A magyar irodalomtörténet adós a középkori szakrális irodalom feldolgozásával, bemutatásával, a Pálos-irodalom pedig még az irodalomtörténet fogalmi rendszerébe sem került be, pedig jellegzetes, különleges alkotásokkal gazdagította líránk, prózánk, szakrális színdarabjainknak sorát.

Könyvünk a passió-val foglalkozik. Műfaji, tartalmi szempontból járjuk körül, s eljutunk ahhoz a meredek kaptatóhoz, melynek a végén az eligazító táblán az áll, hogy a hősének is lehet passió.

E kérdés tisztázása során jutottunk el Hadnagy Bálint szerzetes könyvéhe, amely nemcsak Remete Szent Pál sorsát mutatta be és viszonyát a magyar alapítású rendhez, hanem egy Da Vinci kód szerű leckét is feladott: ki írta a Krisztus Urunkról szóló hősének passiót, s mi az igazi címe.

Mindezek értelme a Pilisi Passió Játékok újbóli elindításának ügye, s egyben Árva Vince Atya egykori kérésének teljesítése. A kutatók között immár ominózussá lett passió-hőséneket Ő adta át a Bakk házaspárnak kutatás és ezután előadás céljából. Ezért könyvünkben elsőként a Pilisi Pálos Passió terén elért kutatásainkat ismertetjük.

Szerettünk volna kedveskedni az Olvasónak régi nyelvemlékek egyszerű olvasatú közzétételével (Ómagyar Mária siralom, Gyulafehérvári sorok). Magyar nyelvű érthető leírásukat olvasva a szépség áhítata ringatja lelkünket. Bemutatunk még az 1400-1500-as évszázad fordulójának szellemi kincseiből egy verses művet (Ének Jézus Krisztus kínszenvedéséről), egy gyönyörű prózai leírást, regényes fejezetet egy Máriáról szóló epikus műből, és retorikailag, nyelvileg is remekbe szabott pálos prédikációt, amely Thébai Szent Pál ereklyéinek hazahozatala alkalmából hangzott el.

A Bakk házaspár a Pilisi Passió hagyományait folytatja, a Miskolci Bölcsész Egyesület pedig a népi imádságok látomásélményein alapuló, népzenei ihletésű passió-hagyomány alapjait fektette le Hampó József gyűjtésével és zenéjével.

Fogadják szeretettel munkánkat.

Megrendelhető:
itt
/Forrás: Magyar Mária 20111.08.14-i levele/*B.K-T.L.