Kormányhatározatok és közlemények közti ellentmondások


Az MTI OS oldalán a napokban látott napvilágot a Kormányzati Információs Központ alábbi híradása, mely több sajtóorgánumban is megjelent
A közlemény örömmel és várakozással töltött el sok idős, magát érintettnek hívő személyt.
Sajnos a közlemény megfogalmazása félre értésre ad okot.
A Lázár-nyilatkozatok elleni tiltakozást követően – nyílván a kapkodás miatt – ellentmondás van az MTI OS közlemény és a kormányhatározat között, valamint a kormányhatározat a kommunizmus áldozatainak nem minden csoportjára vonatkozik.
Átnézve a korábbi vonatkozó jogszabályokat, azokkal kapcsolatban is olyan problémák merülnek fel, melyeket sürgősen orvosolni szükséges.
2013. január 23.
*

A Kormányzati Információs Központ közleménye
Budapest, 2013. január 23., szerda (OS)  
A mindenkori magyar kormánynak kötelessége mindent megtenni annak érdekében, hogy a történelem sötét időszakának tragikus következményeit feltárja, és annak túlélőiről méltó módon gondoskodjon.

Ennek értelmében, az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást jogtalanul elszenvedettek - a Szovjetunióba kényszermunkára elhurcoltak, a rendőrhatósági őrizet mellett munkatáborban fogva tartottak, az 1956-os forradalomban résztvevők és az 1945 és 1963 közötti koncepciós perek elítéltjei - juttatása 2013. január 1. napjától 50 százalékkal emelkedik. 2014-ben további 50 százalékos emelésre kerül sor a 2012. évben folyósított életjáradék alapot figyelembe véve.
A Kormány megbecsüli és tiszteli a diktatúrák áldozatait, így a kommunista rendszer túlélőit is. Ezzel az intézkedésével a Kormány ismét világossá tette, hogy számára minden magyar honfitársa egyformán fontos, bármely elnyomó rezsim kárvallottja is legyen. Mindent megtesz annak érdekében, hogy akik Magyarországon laknak, békében, biztonságban és nyugodt körülmények között élhessenek és hazánk megbecsült tagjai lehessenek.

Kiadó: Kormányzati Információs Központ
*
A Magyar Közlönyben jan.22-én megjelent kormányhatározat pontos szövegével pedig több ponton is ellentétes a KIK által kiadott közlemény.
A KIK közleményben lényegesen tágabb értelemben sorolják fel az érintetteket a kommunizmus áldozatainak 50 %-os juttatás emelését illetően.
A KIK közleménye ellentétben van a Magyar Közlönyben megjelentekkel.
A Kormány 1021/2013. (I. 22.) Korm. Határozata az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. Rendelet alapján folyósított juttatás összegének megemeléséről
1. A Kormány egyetért azzal, hogy az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet) alapján folyósított juttatás összege 2013. január 1. napjától kezdődő hatállyal 50%-os mértékben megemelésre kerüljön.
2. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy kölcsönösen együttműködve tegyék meg a szükséges intézkedéseket az 1. pont szerinti cél megvalósítását fedező forrás megteremtése és a jelen határozatban foglaltak végrehajtása érdekében.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
3. A Kormány egyetért azzal, hogy az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére a 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján folyósított juttatás összege 2014. évben további, a 2012. évben folyósított életjáradék-összeg 50%-ának megfelelő mértékben megemelésre kerüljön.
4. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy kölcsönösen együttműködve tegyék meg a szükséges intézkedéseket a 3. pont szerinti cél megvalósítását fedező forrás megteremtése és a jelen határozatban foglaltak végrehajtása érdekében.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2013. május 31.
5. Ez a határozat a közzétételét követőn napon lép hatályba.
Orbán Viktor
s. k.,
miniszterelnök

A kommunizmus áldozataival korábban több rendelet ill. határozat foglalkozott.
Többek között a 173/1995(XII.27.), 192/1998.(XII.2.), 267/20002.
2011.jan.30-án ismételten módosították a 173/1995-os kormányrendeletet, valamint 2012 januárjában a 267/2000-s kormányrendelet is. Ezek sajnálatos, de nem teljes azonossággal fedik a kommunizmus áldozatainak körét.
Ennek oka lehet, hogy a normaszövegek fogalmazói nem igazán ismerik a magyar nyelv precíz megfogalmazási lehetőségeit, de az is lehet, hogy magával a történelmi ténnyel kapcsolatban is hiányosak lehetnek az ismereteik.
Konkrétan két dolgot említenék. Például a kitelepítések elszenvedői és az 1956-ot követő internálások elszenvedői úgy tűnik, nem szerepelnek a felsorolásban. Többek között a Hortobágyra, Recskre, stb, valamint az 56-ot követően Kistarcsára, Tökölre hurcoltakat gyakorlatilag internálták. Ezek az áldozatok erről semmilyen hivatalos dokumentumot szabadulásuk után nem kaptak, vagyis bírói ítélet nélkül tartották fogva őket. A 267/2000.kormányrendeletben előírt benyújtandó bírói végzéssel sem rendelkeztek.
Arról is érdemes szólni, hogy az évekkel ezelőtt például Gyurcsányék befagyasztották a nemzeti helytállásért pótlékot, aminek értelmében az éves kötelező nyugdíjemelésben nem vehető figyelembe, s ezáltal értéke az inflációnak megfelelően folyamatosan, évek óta amortizálódik. Ennek megváltozására is volt több sikertelen próbálkozás. Az új kormányhatározat megfogalmazásából úgy tűnik, hogy az, erre sem vonatkozik, miközben a Fidesz képviselője, Wittner Mária a Magyar Hírlapban azt nyilatkozta, hogy régi adósságot törleszt a Kormány.
A Kormány 1021/2013. (I. 22.) Korm. határozatát az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. Rendelet alapján folyósított juttatás összegének megemeléséről megelőzte a 2011-ben módosított 267/2000-es rendelet, mely lehetőséget biztosított, hogy akik eddig nem igényelték, vagy özvegyi jogon jogosultak azok igényelhessék. Az igénylést az ONYF –hez kellett benyújtani.
349/2011.(XII.30.) Kormányrendelet szerint az egyes kategóriában felsoroltaknak 90 napos időt adtak az igénylés benyújtására.
„(6) Aki e rendelet alapján társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezését még nem kérte, 2012. március 30-ig nyújthatja be kérelmét a kárpótlási hatósághoz. Amennyiben a jogosult elítélésének bíróság általi semmissé nyilvánítására még nem került sor, az ez alapján járó juttatás iránti kérelem legkésőbb a 2012. március 30-ig a bíróságnál kezdeményezett eljárás alapján hozott jogerős döntés kézhezvételétől számított 90 napon belül terjeszthető elő. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, a mulasztás miatt igazolásnak nincs helye.”
Megdöbbentő viszont a záró rendelkezés szövege, miszerint – a magyar nyelv értelmében- mindössze 1 azaz egy napig van hatályban ez a kormányrendelet. Valószínű, lemaradhatott, hogy az előző rendelet az, ami hatályát veszti.
Záró rendelkezés szövege:
7. § Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
Miniszterelnök
Ugyancsak megdöbbentő, ami ezt követően az ONYF tájékoztatójában kizáró szövegrészében szerepel.
A Nyugdíjfolyósító az igényléshez formanyomtatványt és tájékoztatót adott ki, megtalálható az alábbi helyen.
Igénybejelentő lap az egyes tartós időtartamú szabadságkorlátozást elszenvedettek túlélő házastársának járó juttatásához a 267/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján. 2011-01-25 08:24
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy nem jogosult a juttatásra az a személy, aki
-az államvédelmi szerveknek hivatásos állományú tagja volt,
-karhatalmista volt,
-az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésében való részvétel miatt kitüntetésben részesült,
-az 1956-os forradalom és szabadságharcban önként vett részt.

A Kormányrendeletben ezzel ellentétes megjelölés van, kizáró okként.
Ez a következő:
„az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésében önként vett részt”
Megdöbbentő! Hogy ilyen megtörténhet.
Ezek ismeretében szerencsés lenne  egy vizsgálatot elrendelni, hogy az ONYF-nél ennek alapján utasítottak-e el kérelmet, s milyen meggondolásból változtatták ellenkező tartalmúvá a kormányrendelet vonatkozó szövegét.
Egyben szükséges lenne a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat pontos szövegét és a KIK által kiadott közleményt újra átgondolni, netán az érintettek körét kibővíteni.
Orbán Éva