A HÉT HÍRE

Koppány Kőműves Géza bevezetője Tácsi István  A hét híre c. írása elé:     
„A hét híre” című írásával a hétköznapi bevezetőn túl Tácsi István az igazság izgalmas kavicsát dobja a biboldó mesterkedés  boszorkánykonyháján fortyogó piszkos levesbe.
Az általa felvetett „román” példa lényegileg megegyezik, - tehát része a főgyökereiben úrnépi- hunmagyar „szlovák”- tót, „cseh”, „olasz”, „francia”- ( Eredetében a gall-  galileai- gój- hunmagyar.), „német”, „ szerb”, „osztrák”- ( Egyébként eredetében hunmagyar – keleti trák, mely kivételesen a nevében is benne van, de hosszú agymosás után még a saját nevükkel együtt sincs fogalmuk a eredetükről és miként a vezetőik, mindig zsidók, miként kivétel nélkül minden európai népnek, ezért ennek tudatára sem ébredhetnek.)népek, - nemzetek sorsával.

Számtalan  agymosott, gyökértelenített,- részben genetikailag felülírt hunmagyar nép,- áldozata a szemita asszír-zsidóknak = (latin, juda és germán törzseknek, melyek minimális részben úrnépieket is asszimiláltak, de hitben, erkölcsiségben, főleg a krémje,-maffiózói zömében egyhúron pendülő egyveleg, mátrix nép),  világméretű, parazita mesterkedésüknek.

Hogy mint nem történész gyalogmagyar értehetőbb legyek: Ilyen emberi fajták, nemzetek, mint román, német, francia,… eredetileg nem léteztek, a szemita -asszír – „zsidó” kiáramlást, megelőzően.
Az újonnan kreált, mesterséges nemzetek helyén úrnépi - hunmagyar elődök éltek és adták az emberanyagot, nyelvalapot, kulturális alapot, hogy azokat átírva a betolakodók parazitaságuknak kedvező, szorgalmasan termelő, hitükben, kultúrájukban átnevelt, zsigerelhető, felszeletelt népeket, céljaik szerint kezelhető országokat hozzanak létre.

A hódítók támadása elől a hunmagyar őslakosoknak ( A hunmagyar hatalmas létszámú ősnép, számtalan vértestvér néppel, nyelve ősnyelv, tehát élettere, kultúrája sem korlátozódhatott, egy a mai értelemben vett  országnyi, de akár csak Kárpát- medencei, vagy más  jól behatárolható területre!)csak egy része állhatott odébb a gátlástalan, fegyverrel, vagy ármánnyal megszállók elől. A hunmagyarság nagy része helyben maradt a mai napig, részben keveredve, elnyomóknak alárendelve, alattvalóként építő eleme a kreált nemzeteknek. Csak a Kárpát- medence közepén maradtunk meg zárványként MAG-nak, kik töretlenebb állapotban megtartottuk  az ősi hunmagyar nyelvet, a kultúrát. Viszont az ármánnyal uralkodó, váltóbotos megszálló zsidó hatalomnak köszönhetően minden vonatkozásban pusztul és ha így megy, csak zsidóérdekű mutogatásra, álcának, skanzennyi céllal, felölthető bőrnek marad a Hunmagyar nemzet.

Tehát az úrnépi nemzetet romboló, szeletelő, nemzetközi bűnszövetkezetben működő, vérszívó mátrix, jól manipulálható nemzeteket hozott létre, ügyelve arra, hogy még az általa kreált nemzetek testében is megosztó biztosítékot, a nemzeti érzület ellenességet magában hordozó un. nemzetiséget kreáljon, vagy erre alkalmas, már agymosott emberanyagot telepítsen. Ügyel arra, hogy az anyanemzet és az egység emlékét még hordozó kreált nemzetek között lehetetlen legyen az egymásra találás, újraegyesülés. Mindezt a bűnszövetkezete folyamatos hatalmának fenntarthatósága érdekében.

A múltban a népet sötétségben tartó, alattvalóknak kijáró judeo „keresztény” hittel elvakított királyságok, császárságok biztosították az olajozott zsidó uralmat, nagyobb pénzéhség esetén a testvérnemzetek egymásra uszításával, vér és könnyáradat árán is. Majd a sötét kapitalizmus, ál- néphatalmi zsidó- szocializmus, vagy a szintén perverz és szintén zsidó világhatalmi érdekeket szolgáló, a cél érdekében zsidó alattvalókat is beáldozó, zsidó demagógiára létrehozott nemzeti szocializmus darálta a világ hunmagyarságát.
Mára a liberális áldemokráciával, többpártrendszerű ármányeszközzel terrorizálják, nyúzzák, pusztítják a hunmagyar népet.  
Ez a mátrix nép uralkodik, képezi a politika élcsapatát, s van kormányon folyamatosan, alapból az USA és minden európai nemzet felett. A „román”kontra magyar helytartóság, de akár az uniós zsidóvezetés szembenállása helytartóikkal a megvezetett népek tudatlan igénye szerint éppen a zsidó hatalmi stabilitás érdekében kelt színjáték. Miként Orbán és Basescu, vagy Orbán és a bankárok, vagy a brüsszeli bohócok között, mert egyébként mindannyian kerettagok és a zsidó maffia felső vezetésének parancsait, mint elkötelezett, jellem és fajtatestvérek, ha néha a bűnszövetkezet fenntarthatóságának, jobb prosperálásának érdekét szem előtt tartva okoskodnak is.

Csak részben vág a témába, de legutóbbi sajnálkozásom oka, hogy még mindig mekkora tömegekben eszi a magyar nép az egyik legnagyobb aljasságot, jelesül, hogy ezek a gengszterek miként képesek megünnepeltetni a rabszolgasorba taszításukat, a zsidó érdek szerint kelt lényegében máig tartó szetistváni rendszert, az un. magyar államalapításnak hazudott, modern formában máig tartó, sőt egyre jobban kiteljesedő, idegen érdekű feudalizmus bevezetését.
A kormányszintű ünneplésen túl hatalmi pénzen támogatott, de magyarérdekű, „hunmagyarok nyomában” kutató, történészeknek eladott titokzsidók, zsidó spriccek  teljes energiájukkal, minden csűrcsavart bevetve igyekeznek elsikálni a magyarérdekű  Árpád-i és a magyarságot a szakadékba lökő Istváni rendszer totális ellentétét.  Zsidó érdek szerint hunmagyar érdek akaratfolytonosságának látszatát keltve felismerhetetlen eleggyé maszatolják a világosságot, igazságot,  az ármányt és sötétséget.

A másik bosszúságom, hogy jobban megünnepeltetik a nemkelletvolna nándorfehérvári „diadalt”, mint  a „Pozsonyi” csata évfordulóját.

 Kizárólag a pártrendszer felszámolásával, a hazai gengszter- zsidóság hatalomból történő kiebrudalásával, a  magyar sorsot- magyar kézbe elv vaskövetkezetességével megvívott, lehetőleg vérmentes  magyar szabadságharc után megerősödött magyarországi MAG lehet képes egyesíteni a Kárpát- hazai Hunmagyar Nemzetet.
Ennek támogatásához a rokonságunkat még számon tartó úrnépek támogatását és más elnyomott  népek együttgondolkodását, együttműködését szükséges keresni.

Szívembe zárom az ősi törvényeket és a Hunmagyar Vérszövetséget!

Nemes lélek, Bölcs tudás, Kérlelhetetlen igazságszeretet, Józan szeretet,
Becsület, Kötelesség, Természet, Fajvédelem (rasszvédelem),Hunmagyarság,
Haza, Család, Nemzet, Méltányosság, Önzetlenség, Bátorság!
Az égiek és a Hunmagyar Vérszövetség akarata szerint:

ÚGY LEGYEN!
2013-08-25  
Nemzet,- test,- vér- i szeretettel: Kőműves Géza
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------         Tácsi István: 
                                A HÉT HÍRE 

 Tusnádfürdő a magyar-román párbeszéd helyszíne. Fidesz: 2013. augusztus 13.
A Fidesz szerint a tusnádfürdői nyári szabadegyetem 1990 óta mindig a magyar-román párbeszéd helyszíne volt, ahol a külhoni magyarság sorsáról mindig is higgadt, mértéktartó módon tudtak beszélni. Hidvéghi Balázs, a párt országgyűlési képviselője ezt arra reagálva közölte az MTI-vel, hogy Traian Basescu román államfő hétfőn a 11. Marosfői Nyári Egyetem megnyitóján azt mondta a "magyar politikai elit" részvételével megtartott székelyföldi rendezvényekről, hogy azok túllépték az illendőség határát, és ez többé nem ismétlődhet meg. Traian Basescu Marosfőn kijelentette: "Románia nagyon gyorsan lépni fog, más országokkal együtt, mert Magyarország az instabilitás tűzfészkévé vált a kisebbségi kérdésben (...) Románia vezető szerepet fog vállalni Budapest rendreutasításában".

Komment: mit is mondott ez az ősiség nélküli ország államfője? De talán nem is ország, hanem csak egy világuralomra törő pénzhatalmi elit által, az Antant mesterségesen létrehozott, kvázi politikai képződménye. Nem másért hozták létre, mint Magyarország sakkban tartására. Arra, hogy az egykor szinte tisztán magyari népek által lakott földrajzi területeken mesterségesen létrehozva, Európa elsődleges ősnépek feletti világuralom megszerzésének váljon egyik eszközévé. Igen, mertRománia sohasem jött volna létre, ha nincs a Római Birodalom. Ugyanis, ha a rómaiak nem pusztítják el a szintén hunmagyar népességű DÁK ÁLLAMOT, helyében maga a román nemzet sem jöhetett volna létre.
Teljes felelősségünkkel kijelenthetjük, hogy Románia létrejöttének a történelmi lehetőségét a rómaiak Dácia-provinciája teremtette meg. Hiszenelőtte ilyen nemzetséget, mint a román, nem ismert a történelem.Köztudottan, az úrnépek legnagyobb európai és pogány kirablói, a rómaiak legyőzik a dákokat. Helyébe Kr.u. 107-270-ig tartóan megszervezik a Dácia provinciájukat. Gyakorlatilag a Havasalföld nyugati és Közép-Erdély területén. Megjegyezve, hogy a zömmel trák és szkíta magyarok lakta Moesia és a Havasalföld keleti részeit, már előbb elfoglalják a rómaiak.
Idézve a szakirodalomból: „Minden római hódítás után azonnal elkezdődik az őslakos népek romanizálása ("rómaiasítása"). Ez a következőkből állt: bevezették hivatalosan a latin nyelv használatát, a római ünnepeket és az őslakosokat a római életmód és kultúra átvételére kényszerítették. A teljes romanizáció érdekében a Római Birodalom több provinciájából hoztak ide már latin nyelvű telepeseket. A vereségük után vezető nélkül marad dák köznép (Decebált is lefejezték) asszimilációja viszonylag rövid idő, valamivel több mint 150 év alatt lezajlott. Ennek eredményeként kialakult egy latin nyelvű és kultúrájú népcsoport, amit az elmélet hívei dákoromán népnek neveznek. A román nyelv és a latin, valamint az olasz nyelv kapcsolatát már igen régen felismerték. A humanista történetírás erre alapozva tényként emlegette, hogy a románok Traianus legionáriusainak leszármazottai. Antonio Bonfini már a 15. század végén értekezést írt erről. A kor történettudománya számára a kérdés tudományosan bizonyítottnak minősült. A románok latin eredete a következő három évszázadban gyökeret vert, ez egészült ki a kialakulás problémakörével, és jött létre a dák–római folytonosság elmélete (Wikipédia nyomán)”.
Ugye Önöknek is feltűnt, a történelemtudomány már 500 éve megoldotta azt a feladatot, hogy feltárta a román nemzetségek valódi történetét. Amelyet azóta sem vesz figyelembe a totálisan meghamisított atlanti történelemtudomány. Hiszen írhatunk mi is akármit, azt bizony ma sem veszik figyelembe ezek a rajtunk, a pénzhatalmuk által uralkodó latinok leszármazottai. Higgyék el nincs új a nap alatt, miként már többször leírtuk, ma ugyanazok uralkodnak Európa és a világ felett, akik egykor a Római Birodalom latin uralkodó osztályát jelentette. Az igazság sem más, hogy a románok köznépén máig hatóan a római uraik, és máig hatóan a mai leszármazottaik uralkodnak. Meg az is az igazság, hogy a románok azok eredetében sohasem voltak románok, hanem ugyanolyan hunmagyar ősnépek voltak, mint mi: dákok, trákok, szkíták, illírek, jászok, macedónok stb. ellatinosított törzsei.Vagyis akik több mint 1 évezred alatt a római hódítóik vezetésével román nemzetségekké váltak. Ugyanis a vlahoknak nevezett ősnép az nem román, hanem a latin b ~ v hangzóváltás okán, bál-honiak. Ugye értjük, azok, akik a BEL termékenységi tiszteletet és általa a bál zenés mulatságát is adták a világnak, illetve hordozták magukkal (mint a Balaton, vagy a Béla névadói) Mezopotámia felől. Majd, szerencsétlenségükre a latinok rabszolgáikként válnak románná.
A dák-római folytonosság értelme tehát a következő: a meghódított ősnépeket a római uralommal elrománosítják a mintegy 170 évnyi közvetlen elnyomatásuk alatt. De mivel a római uraik a továbbiakban is ugyanazon hatalmi körök (római kereszténység) vezetésével megmaradnak, ezért a következő évezredben (1300-ig) befejezik a romanizált nemzetségek román nemzetté válását. Amit a Római Birodalom katonailag nem tudott befejezni, azt elvégzi a romanizáció = az ősnép és a római uraik nemzetségi egybeolvadása, egy népességgé válása. De ez az egybeolvadás csak azt jelenti, hogy ebben az időszakban is a római latinok uralják e törzsek hatalmát. Vagyis a román uralkodó osztály elkülönülten kizárólag az asszír-latinok leszármazottai, de a köznép az egykor a magyarokkal egységes ősnépek romanizált csoportját jelenti. A római uralkodó osztály, a latin-patríciusok sohasem keveredtek az ősnéppel. Értjük ugye: miként a román államelnök nevében is benne van a Traian (Traianus-félék leszármazottja) névszó.
Nincs ez napjainkban sem máshogy. Románia uralkodó körei ma is azokból áll, vagy legalábbis azokból, akik elfogadják a latin hatalmat vezető erőként az országuk felett. Ugyanis a román politikai elit pontosan tudja, hogy az ő uralkodásuk Romániában kizárólag a nyugati latin pénzhatalmi erőktől függ. Ez a hatalom hozta létre a mesterséges Romániát, és ha a megbízott politikusai nem hajtják végre a nyugati uraik parancsait, akkor ugyanúgy, a létrehozásával ellentétben meg is semmisíthetik az országukat.Talán most már értjük, miért mondhat olyat a román köztársasági elnök, Traian Basescu: Románia nagyon gyorsan fog lépéseket tenni, más országokkal együtt, Magyarország megleckéztetésére? Bízva a nyugati uraik helyeslésében.
Egy kis hír kitekintésben idézzük, mi is mondtak magyar politikusok Erdélyben, ami kiváltotta a román elnök dühkitörését? Július 23. és 28. között a székelyföldi Tusnádfürdőn rendezték meg a 24. Bálványosi Nyári Szabadegyetemet és Diáktábort, amelyen több magyarországi és erdélyi politikus bírálta azt a bukaresti közigazgatási átszervezési tervet, amely a Székelyföldet, az ott élők akarata ellenére román többségű régióba olvasztaná be. A román sajtóban nagy visszhangot kapott Tőkés László azon javaslata, hogy Magyarország vállaljon "védhatalmi státust" az erdélyiek érdekében.
Baranyi László, az MTI tudósítója jelenti: Marosfő/Bukarest, 2013. augusztus 12., hétfő (MTI) - Magyarország az "instabilitás tűzfészkévé" vált a kisebbségi kérdésben - vélekedett Traian Basescu román államfő hétfőn, a 11. Marosfői Nyári Egyetem megnyitóján, hozzátéve, hogy Budapest politikája nehézséget okoz a térség azon országainak, amelyekben magyar kisebbség él.
A felvezetőben megismertük a román nemzet kialakulásának rövid történetét. Ismételve, hogyan jött létre a románság? Úgy, hogy a rómaiak ellatinosították az általuk elfoglalt ősnépeket. Mit akarnak a latinok által hatalomban tartott román politikai elitek megvalósítani? Befejezni azt, amit a rómaiak elkezdtek, és amit Erdélyben eddig még nem tudtak végrehajtani. Értelemszerűen Erdély ősnemzetének, a hunmagyaroknak a teljes romanizációját elvégezni, befejezni, kierőszakolni. Hiszen erre kaptak parancsot még 1920-ban a trianoni békeszerződés megkötésekor. Igaz, ezt az elrománosítási parancsot nem tartalmazta az írott szerződés, sőt inkább álságos módon a magyar nemzetség szabad önrendelkezéséhez való jogát fejezte ki. Amit szintén nem kellett végre hajtaniuk. Dehát a politikában működnek informális, titkos megállapodások is, miként bizonyítja a nyugat által létrehozott Kisantant is. Aminek a működése a mai napig nincs hatálytalanítva, csak pillanatnyilag lappangó állapotban tartják.Amennyiben a magyarok ismét „ugrálnának”, azonnal feléleszthető ez a katonai szövetség.
Biztosan felvetődik sokakban, érdemes akár csak egy józan szót is szólni a románság mai álvezetőihez a magyaroknak? Látva a román államfő reakcióit, bizony nem! Hiszen nincs egy tisztességes szavuk sem a magyar eredetű államalkotó népekhez. De nem csak a magyarokhoz, hanem a fentebb felsorolt hunmagyar eredetű, már a saját román nemzetükhöz sem. Hiszen a románok az E. U. egyik legszegényebb országa. Igaz velünk, magyarokkal együtt. Hiába no, a latinok a mai napig sem felejtették, hogy a dákok mintegy 100 évig ellenálltak a meghódítási kísérleteiknek. Ezért ők csak kizsákmányolják, élősködnek a románná rontott köznépen immár kétezer esztendeje. Értsük meg: a parazita az nem jótékonysági állapot. Vagy szívja az áldozata vérét, vagy önmaga is éhen döglik. Ez a politikai játszma bizony nehezen megoldható élethelyzetet hordoz.
Dehát a magyar vezetésnek mégis tenni kell valamit. Igaz, hogy értelmes párbeszéd a saját területrablóinkkal – gondoljunk az 1919-es magyar-román háborúra, még Budapestet is megszállták és kirabolták – folytatni aligha lehet. Majd az Antant parancsának engedelmeskedve 1920 márciusában kivonultak Magyarországról. Azóta is fenekednek a délkeleti magyar országrészek után. Hiába kerültünk azóta ugyanabba a hatalmi övezetbe, mint a románok, semmit sem javult a két ország politikai viszonya. A román vezetők bármikor, bármit mondhatnak, mi csak válaszolgatunk, ha merünk. Miként most is: „A Külügyminisztérium közleményében azt írták, hogy Füzes Oszkár bukaresti magyar nagykövet a román külügyminisztériumban hétfőn ismertette a magyar kormány álláspontját a Traian Basescu által érintett kérdésekben. A magyar diplomata kifejtette, hogy Magyarország elkötelezett a térség stabilitása mellett, amelynek természetes részét képezik az emberi jogok, valamint a nemzeti közösségek jogainak biztosítása - fogalmaztak.”
Mit mondott még a román államfő: „Basescu újfent elutasította egy Hargita, Kovászna és Maros megyékből álló, magyar többségű közigazgatási régió létrehozását. Kijelentette hogy nem hoznak létre „országot az országon belül”. Az államfő politikai játéknak nevezte a romániai magyar politikai szervezetek tüntetésekkel való fenyegetőzését, ugyanis szerinte senki nem kérdőjelezi meg a közigazgatási reform szükségességét. Basescu, Tőkés László európai parlamenti képviselőt is bírálta, aki júliusban Tusnádfürdőn a bálványosi nyári szabadegyetemen Orbán Viktor magyar miniszterelnöktől azt kérte, hogy Magyarország biztosítson védhatalmat az erdélyieknek. A hetvenszázalékos parlamenti többségnek túl kellett volna lépnie a magyar politikusok és – elnézést, amiért így fogalmazok – ennek a nevetséges embernek a felfuvalkodottságán is, aki védhatalmat kér Erdély fölé” – mondta Traian Basescu.
De a román politikai elit sem egységes: „Baranyi László, az MTI tudósítója jelenti: Bukarest, 2013. augusztus 13., kedd (MTI) - Nincs szükség keresztes hadjáratra Budapest ellen - jelentette ki Crin Antonescu, a Romániában kormányzó Szociálliberális Szövetség (USL) liberális társelnöke, az USL államfőjelöltje kedden, szánalmasnak nevezve Traian Basescu államfő Magyarországgal kapcsolatos hétfői kijelentéseit.”
Még az ellenzéki MSZP elnöke is elutasította a román államfő kirohanását. Igaz, hogy a Fidesz ellenében: „Pártok-MSZP-magyarság, Mesterházy: a magyarságot fenyegetik Basescu mondatai. Budapest, 2013. augusztus 13., kedd (MTI) - Mesterházy Attila visszautasítja Traian Basescu román államfő hétfői mondatait, amelyek az MSZP elnökének értékelése szerint a magyarságra nézve nyíltan fenyegetőek, lekezelőek. Az ellenzéki képviselő szerint Traian Basescu magyarellenes kirohanása egyértelműen jelzi a Fidesz határon túli politikájának kudarcát”.
Még egy politikai lapvélemény. „A jobboldali Romania Libera. Mi lesz a magyar-román viszonnyal című cikke szerint a "magyar kártyát" - a magyar és román politikusok egyaránt - mindig választási érdekeik függvényében játsszák ki. A magyar politikusok egyre keményebb nyilatkozatai a jövő évi országgyűlési választások közeledtével magyarázható - véli a szerző. A román nacionalista retorika szerinte annak a függvénye, hogy szükség van-e a Romániai Magyar Demokrata Szövetségre (RMDSZ) a kormányzásban, vagy a magyarok szavazataira, például az államfő leváltásáról rendezett népszavazáson.”
De hát milyen világ az, ahol politikai pártok bizony a magyar kártya kijátszásával nyerhetnek szavazatokat? Valódi demokráciákban ilyenekről hallani sem volna szabad. Jól érzékelhető, hogy minden trianoni utódállamban a magyar kártya kijátszásával próbálnak hatalomhoz férkőzni az ottani párt elitek. Csak úgy kérdezem: miért nincs mondjuk francia kártya a románoknál? Nem lehet, mert a francia politika hozta létre Romániát. Ugyanis ezeknek az országoknak nincs valódi nemzetfenntartó politikájuk sem. Hiszen a hatalmuk megtartásában a szélsőséges nacionalista politikával mesterkednek. Ez is mutatja, hogy sem a román, de a szlovák, ukrán és a szerb politikai hatalom sem igazi nemzeti hatalom. Mit számítana nekik, ha egy újabb háborús összeütközésben netán az országaik lakosságának milliói halnának meg az épp uralkodó elit érdekeiért? Hiszen a nép, a katona halála, az nem az ő sajátjuknak érzett nemzetségük tagjait, hanem idegeneket jelent számukra, akiken csak uralkodni kell tudni. Miként írtuk, minden elcsatolt területen a köznép bizony eredetében hunmagyar volt.Ők, sokszor ki sem mozdulva hazájukból, a nemzetközi hatalmak garázdálkodásai következtében, hol románná, hol szlovákká és szerbbé váltak, de attól még vérvonal szerint, ők bizony elsődleges ősnépek.
Na, ez az a titok, amit próbáltunk felderíteni, és amit a mai atlanti pénzhatalmak hétpecsétes titokként próbálnak őrizni. Nehogy megtudja mán az az öntudatáig elbutított román, szerb, vagy szlovák ember, de a magyar is, hogy ők egykor (1-2 ezer éve) egymástól elidegenített, majd identitást váltott testvérnépei egymásnak.

Lehet, hogy azonnal kitörne a világbéke? Az talán nem, mert ahhoz magát a nemzetközi pénzhatalmat is meg kellene buktatni!

Vaskút, 2013. 08. 17.

/Forrás: Kőműves Géza 2013.08.25-i levele/*B.Kiss-Tóth László